Je stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky?

Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění Až při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) však může příslušná zdravotní pojišťovna (podle § 44 zmíněného zákona) uložit pojištěnci pokutu do výše 500 Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.ilustrační-foto

V zákoně ale není specifikováno, kdo má pojištěnce k prohlídce vyzvat. Tedy zda lékař (poskytovatel zdravotních služeb), nebo zdravotní pojišťovna, nebo snad někdo jiný.

V minulosti řešil povinnost chodit na preventivní prohlídky dnes již zrušený zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle něj povinnost zvát na prohlídky měla zdravotnická zařízení. Můžeme připomenout jeho ustanovení, že „zdravotnická zařízení pečují aktivně o zdraví obyvatelstva zejména prevencí nemocí…“ a že „každý je povinen podrobit se v rámci dispenzární péče nebo obecně prováděných preventivních akcí podle směrnic ministerstva zdravotnictví na vyzvání příslušných zdravotnických zařízení preventivním prohlídkám, vyšetřením a diagnostickým zkouškám, které nejsou spojeny s nebezpečím pro zdraví“. Zákon ovšem neukládal žádné sankce za nesplnění dané povinnosti.

Zákon o péči o zdraví lidu byl zrušen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který ale už neobsahuje ani ustanovení o povinnosti pacienta podrobit se preventivním prohlídkám, ani povinnost poskytovatele zdravotních služeb zvát na ně.

Můžeme zopakovat, že preventivní prohlídky patří podle zákona o veřejném zdravotním pojištění mezi plně hrazené služby. V návaznosti na preventivní prohlídky jsou realizovány preventivní screeningové programy zaměřené na včasné odhalení onkologických onemocnění – rakoviny prsu, rakoviny děložního hrdla a rakoviny střev a konečníku. Zde se v současné době projevuje výrazně pozitivní vliv toho, že zdravotní pojišťovny začaly své klienty na tyto prohlídky aktivně zvát.