Tranzitní nelegální migrace přes naše území v loňském roce vzrostla o 161,7 %. Zjištěno celkem 29 235

V období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bylo zjištěno celkem 29 235 osob při nelegální migraci na území České republiky. Tranzitní nelegální migrace přes naše území v loňském roce vzrostla o 161,7 %. Nejčastěji se jednalo o občany Sýrie (71,8 %), Ukrajiny (9,7%) a Moldavska (3,5 %). Současně s tím jsme v roce 2022 stíhali celkem 277 osob podílejících se na převaděčství.

Ilustrační foto Pixabay

Policie České republiky se od začátku roku 2022 potýkala s výrazným meziročním nárůstem tranzitní nelegální migrace přes naše území. V porovnání s rokem 2021 došlo k zvýšení o 18 065 osob (tj. + 161,7 %). Zásadní vliv na nárůst v oblasti nelegální migrace v roce 2022 měla migrační vlna zejména syrských uprchlíků, u kterých s ohledem na aktuální vnitropolitickou situaci a bezpečnostní situaci v jejich domovině existuje překážka k vycestování, tzn. mezinárodní právo neumožňuje jejich navrácení zpět do domovského státu. V naprosté většině se jednalo o občany třetích zemí, kteří směřují do Evropy zejména přes země západního Balkánu. Ačkoliv v rámci tranzitní nelegální migrace došlo k několikasetprocentnímu meziročnímu nárůstu počtu migrantů, ve statistikách kriminality se tato skutečnost zatím nijak neprojevila. Česká republika je i nadále tranzitní a nikoli cílovou zemí. Ze strany migrantů není téměř využívána možnost požádat si o mezinárodní ochranu na našem území.

Z důvodů strmého nárůstu tranzitní nelegální migrace přes naše území rozhodla dne 29. 09. 2022 Vláda České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřní hranice České republiky, a to do 25. 01. 2023. Jednalo se o 251 km hranice a 27 hraničních přechodů. V rámci těchto kontrol bylo do 31. 12. 2022 při tranzitní nelegální migraci zjištěno 9404 osob a zároveň 140 převaděčů. Bylo provedeno přes dva a půl milionu kontrol osob.

Z celkového počtu bylo 29 034 osob (99,3 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 201 osob (0,7 %)bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici České republiky.

Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Sýrie (20 981 osob, tj. 71,8 %),  Ukrajiny (2 850 osob, tj. 9,7 %),  Moldavska (1010 osob, tj. 3,5 %), Turecka (772 oso, tj. 2,6 %) a Gruzie (309 osob, tj. 1 %).

Největší počet nelegálně pobývajících cizinců byl odhalen v KŘP Jihomoravského kraje, kde bylo celkem zjištěno  14 130 osob při nelegálním pobytu (tj. 48,3%).  Následují KŘP Zlínského kraje s 6 241 osobami (tj. 21,3 %) KŘP hl. m. Prahy s 3 044 osobami (tj. 10,4 %), útvary Ředitelství služby cizinecké policie s 1085 osobami (tj. 3,7 %) a na posledním je KŘP Plzeňského kraje s 985 osobami (tj. 3,3 %). Těchto pět útvarů se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegálním pobytu podílí zhruba z 87 %.

Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo celkem 259 osob, což je o 44 osob méně, než ve shodném období roku 2021. Nejčastěji se jednalo o občany Sýrie (131 osob)  Moldavska (47 osob) a Ukrajiny (23 osob). 

Přes vnější schengenskou hranici České republiky bylo zjištěno při nelegální migraci 201 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo ke zvýšení (-134 osob).

Nejvíce bylo odhaleno občanů Gruzie (61 osob), Ruska (32 osob), Ukrajiny (21 osob), Velké Británie (14 osob) a Íránu (6 osob).

Zároveň se oproti roku 2021 zvýšil počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění z území ČR na 6 449 (nárůst o 1 462 případů). Nejčastěji se stále jedná o občany Ukrajiny (1 960 osob),následují občané Sýrie (1 382 osob)a Moldavska (991 osob).

Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 21 852 osob, kdy v meziročním porovnání shodných období došlo k vysokému nárůstu o 20 522 osob (tj. +1 643 %). Celkem 21 639 osob  (tj. 99 %) bylo zjištěno v souvislosti s pozemní hranicí a 213 osob se vzdušnou hranicí.

Nejvíce bylo zjištěno občanů Sýrie (20 387 osob, tj. 38,6%), Turecka (487 osob, tj. 29,6 %) a Afghánistánu (224 osob, tj. 10 %).

Nejčastěji osoby využily k přepravě vlaky (2 830 osob), dále dodávky a mikrobusy (1 658 osob) a osobní automobily (1 144 osob,). Je nutné zmínit, že u velké části osob se nepodařili způsob dopravy zjistit.

Trestná činnost ve spojení s nelegální migrací:

V roce 2022 bylo řešeno celkem 277 osob, které napomáhaly k nelegální migraci, a to zjm. formou převaděčství. Ve srovnání s rokem 2021 došlo k výraznému zvýšení počtu, a to o 225 osob (tj.+432,7%). Důvodem tohoto růstu je zejména vysoký počet tranzitní nelegální migrace a s tím odpovídající počet zjištěných převaděčů. Na odhalování trestné činnosti (převaděčství) je nadále kladen velký důraz, mimo jiné, z důvodu hrozby ohrožení života převáděných osob při převozu např. v cisternových železničních vagonech, což je nový trend ve způsobu přepravy nelegálních migrantů.

Hlavními prioritami Ředitelství služby cizinecké policie pro rok 2023 je i nadále:

– boj proti nelegální migraci a odhalování převaděčů ve spolupráci s ostatními složkami policie a bezpečnostnímu složkami sousedních států

– dále personální stabilizace ředitelství služby  a připravenost na znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.

– plnění závazků eu-NIS, příslušných projektů a rozvoj informačních systémů v gesci služby cizinecké policie

– spolupráce s bezpečnostními složkami zahraničních partnerů na efektivním odhalování převaděčů nelegálních migrantů

– iniciovat zvýšení trestní sazby u trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 trestního zákoníku

Zdroj: MVČR