Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2017

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2017.peníze-1-na-web

 

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 27 156 Kč
Přepočítávací koeficient za rok 2015  1,0396
„Průměrná mzda“(všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací koeficient) 28 232 Kč
Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení(48násobek průměrné mzdy) 1 355 136 Kč
Splatnost pojistného na sociální zabezpečení od 1. do 20. dne následujícího měsíce
POJISTNÉ NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu- zaměstnanec 6,5 %
– zaměstnavatel(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) 22,7 %
– OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) 29,2 %
– osoba dobrovolně účastna důchodového pojištění 28 %
Maximální záloha OSVČ 32 975 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ do podání Přehledu za rok 2016- při hlavní činnosti(25 % průměrné mzdy roku 2016) 6 752 Kč
– při vedlejší činnosti(10 % průměrné mzdy roku 2016) 2 701 Kč
– Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ v měsíci podání Přehleduza rok 2016 a dalších- při hlavní činnosti

(25 % průměrné mzdy roku 2017)

7 058 Kč
– při vedlejší činnosti(10 % průměrné mzdy roku 2017) 2 824 Kč
Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ do podání Přehledu za rok 2016(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)- při hlavní činnosti 1 972 Kč
– při vedlejší činnosti(s povinností platit zálohy) 789 Kč
Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ v měsíci podání Přehledu za rok 2016 a dalších (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)- při hlavní činnosti 2 061 Kč
– při vedlejší činnosti(s povinností platit zálohy) 825 Kč
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost za rok 2017 67 756 Kč
Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění minimálně 1 977 Kč
DŮCHODY
Výpočet osobního vyměřovacího základu pro stanovení procentní výměry důchodu- do I. redukční hranice 100 %
– nad I. do II. redukční hranice 26 %
– nad II. redukční hranici nepřihlíží se
Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu- I. redukční hranice 12 423 Kč
– II. redukční hranice 112 928 Kč
Výpočet procentní výměry důchodu z výpočtového základu- za celý rok pojištění bez účasti na důchodovém spoření 1,5 %
– za celý rok pojištění s účastí na důchodovém spoření(platí pro období let 2013-2015) 1,2 %
Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2017 2 550 Kč
Potřebná doba důchodové pojištění pro nárok na starobní důchod 33 let
Důchodový věk Kdo má nárok na důchod v roce 2017
Zjištění věku pro odchod do starobního důchodu, předčasného starobního důchodu Věková kalkulačka
POJISTNÉ NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu (VZ)- zaměstnanec 0
– zaměstnavatel 2,3 %
– OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná(do výše určeného vyměřovacího základu připadajícího v průměru na 1 měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ) dobrovolné 2,3 %
Měsíční pojistné OSVČ- minimální- maximální 115 Kč z průměrného měsíčního určeného VZ, z posledního podaného Přehledu
Rozhodný příjem podmiňující účast na pojištění 2 500 Kč
DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění- I. redukční hranice 942 Kč
– II. redukční hranice 1 412 Kč
– III. redukční hranice 2 824 Kč
Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského a ošetřovného– do I. redukční hranice 90 %
– nad I. do II. redukční hranice 60 %
 – nad II. do III. redukční hranice 30 %
– nad III. redukční hranici nepřihlíží se
Výše nemocenského a ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu 60 %
Zahájení výplaty nemocenského od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti
Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství- do I. redukční hranice 100 %
– nad I. do II. redukční hranice 60 %
– nad II. do III. redukční hranice 30 %
– nad III. redukční hranici nepřihlíží se
Výše peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenstvía mateřství dávky z redukovaného denního vyměřovacího základu 70 %
Výpočet orientační výše dávek nemocenského pojištění Kalkulačka 2017
Další údaje
Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v případě exekucena důchod nebo dávky nemocenského pojištění 6 155 Kč
Zvýšení nezabavitelná částky na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat 1 539 Kč