Po rekonstrukci se lidem zpřístupní věž kostela i část krypty

Práce na opravě kostela Sv. Mikuláše a Sv. Alžběty v Chebu začaly. Až bude hotovo, zpřístupní se věž kostela i část krypty. Objekt by však potřeboval náročnější finanční injekci, díky které by bylo možné kompletně vyměnit břidlicovou střechu, zrekonstruovat vitrážní okna či varhany. I na to se redakce Živého Chebska ptala chebského faráře Petra Hrušky. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPane faráři, jaké opravy se budou v rámci rekonstrukce provádět?  

Právě zahájená etapa rekonstrukce kostela sv. Mikuláše a sv. Alžběty v Chebu má dva základní cíle: 1. zpřístupnění jižní věže kostela pro veřejnost, 2. zpřístupnění části krypty pod kostelem pro veřejnost.

První cíl zahrnuje např. rekonstrukci a rozšíření zchátralého schodiště do věže, restaurování zvonů, vybudování nového točitého schodiště do nejvyššího patra věže a vybudování obslužného zázemí. Druhý cíl pak předpokládá vyčištění a opravu omítek části podzemní krypty, pietní pochování ostatků do uzavřené části krypty, restaurování několika zde nalezených historických artefaktů a instalace vitrín, ve kterých budou po dokončení prací vystavovány vzácné liturgické a další umělecké předměty.

A kdy by mělo být hotovo?

Realizace všech prací je naplánována do několika etap, přičemž závěrečným termínem je 14. 12. 2015.

Jistě nejde o levnou záležitost. Na kolik oprava přijde?  

Současná etapa prací je rozpočtována na částku cca 9,3 milionu korun a je financována z tzv. „evropských dotací“ (na úhradu 85% plánovaných nákladů již byla podepsána smlouva o dotaci z ROP Severozápad v rámci prioritní osy 9.4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu), z příspěvku Biskupství plzeňského (dar na pokrytí povinné spoluúčasti 15%) a z vlastních zdrojů farnosti (úvěrové náklady, vícepráce a další neuznatelné náklady).

Jistě ale nejde o jedinou věc, na které byste chtěli pracovat. Co vše by bylo potřeba opravit a kolik byste na kompletní rekonstrukci potřebovali?

Nejurgentnější je kompletní výměna břidlicové střechy nad hlavní lodí kostela, na kterou bohužel nebylo možné žádat v rámci výše zmíněné dotační kapitoly evropských peněz. Naštěstí se již podařilo z finanční podpory ministerstva kultury, města Cheb, karlovarského kraje a vlastních zdrojů dokončit výměnu střechy nad presbytářem kostela. Střecha nad hlavní lodí je však stále v havarijním stavu a není možné v oněch velkých plochách provádět jen částečné opravy, protože břidlice se drolí a rozpadá. Proto jsme podali žádost o dotace na tzv. „norské fondy“ (EEA Grants poskytované Norskem, Lucemburskem a Islandem) v rámci programové oblasti Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. Výměna střechy a oprava krovů je zde rozpočtována na cca 17 milionů Kč. Pokud bychom dotaci získali, pak by pak oprava střechy mohla být realizována také během roku 2015. Museli bychom si ovšem vzít krátkodobý úvěr na předfinancování kompletní akce a dlouhodobý úvěr na spolufinancování 20% celkových nákladů, na které bychom tentokrát již museli získat finance z vlastních zdrojů, především ze samotného provozu částečně rekonstruovaného kostela.

Ostatní opravy, které by pro kostel byly vhodné, jako např. nová elektroinstalace, rekonstrukce vitrážních oken či varhan, vnitřní malba a fasáda, by pak vyžadovaly dalších několik desítek milionů a jsou tak již mimo naše krátkodobé i střednědobé možnosti. Pokud vůbec, budou nejspíše realizovány až ve vzdálenější budoucnosti.

Chtěl byste k tématu ještě něco dodat?  

Asi již jen připojím, že mám radost z toho, že ve spolupráci se státními institucemi, krajem, městem Cheb, biskupstvím a dalšími organizacemi, které s naší farností uzavřeli partnerské smlouvy v rámci evropského projektu (Muzeum Cheb, nadační fond Historický Cheb a Galerie výtvarných umění Cheb) se nejspíše během příštího roku podaří nabídnout chebské veřejnosti i návštěvníkům Chebu další prostory, kde se budou moci dotknout něčeho z onoho bohatství kultury, spirituality, architektury a přírodních krás, které je nám všem společně předchozími generacemi Chebanů svěřené do správy. A třeba tím bude někdo povzbuzen k tomu, aby něco z tohoto bohatství a sounáležitosti žil a předával dále i dnes.

Františka Hartmann,
frantiska@zivechebsko.cz