Byl vyhlášen nový ročník soutěže Vesnice roku

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Vesnicí roku Karlovarského kraje 2019 se stala obec Hazlov

Soutěžní klání se bude konat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Přihlášené obce budou hodnoceny nejprve v krajském kole, které proběhne v průběhu měsíce května a června. Celostátní kolo se pak uskuteční během prvního týdne v září. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.     

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, tedy i ty, jež mají statut města a městyse. Dalšími podmínkami pro účast v soutěži jsou maximální počet obyvatel v obci, který nesmí přesáhnout 7500 obyvatel, přihlášené obce musí mít zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se jejich rozvojem, program obnovy obce nebo program rozvoje svého územního obvodu.      

Vesnicí roku Karlovarského kraje 2019 se stala obec Hazlov

Přihlášky do soutěže je možné podávat do 29. dubna 2022, a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Pro přihlášení poštou je třeba zaslat dokumenty na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Kompletní přihláška musí obsahovat formulář přihlášky v listinné podobě s podpisem a razítkem a datový nosič (například flash disk), který bude obsahovat formulář přihlášky, charakteristiku obce, doklad o zaplacení registračního poplatku a fotografie.         

Pro doručení přihlášky prostřednictvím datové schránky je potřeba připojit formulář přihlášky v elektronické podobě, a to přímo z datové schránky soutěžní obce. Přílohy, kterými jsou charakteristika obce, doklad o zaplacení registračního poplatku a fotografie, pak budou odeslány prostřednictvím datového úložiště na vesniceroku@mmr.cz.         

Postup pro přihlášení a další informace k soutěži jsou uvedeny na webových stránkách: https://www.vesniceroku.cz. V případě dalších dotazů či problémů s přihlášením se mohou zástupci obcí obrátit na koordinátorku krajského kola soutěže Romanu Špindlerovou – 736 650 031, e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz.