Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 9,5 tisíce lidí

Během uplynulého roku se 4 292 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších  5 270 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy zaměřené na získání základních počítačových dovedností (celkem 1 780). Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. V roce 2019 poskytl ÚP ČR na rekvalifikace  94 758 tis. Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.

Ilustrační foto: StartupStockPhotos

Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Jednoduše řečeno – snahou ÚP ČR je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci, nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace, a tím pádem i lepších vyhlídek na novou práci.

„Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání. Úřad práce ČR v tom může lidem pomoci mimo jiné poskytnutím příspěvků na rekvalifikační kurzy, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. I jejich prostřednictvím se tak úřad snaží přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává:

 „Současná příznivá situace odhaluje mimo jiné limity dostupné pracovní síly. Musíme tak umět reagovat na přicházející změny související s Průmyslem 4.0 a Prací 4.0. Ty mohou na jedné straně způsobit zánik některých profesí, na straně druhé ale přinesou možnosti pro vznik nebo posílení důležitosti těch oblastí, kde lidskou práci a osobní přístup stroje nahradit nemohou. A to je příležitost pro další vzdělávání, kariérové poradenství a v neposlední řadě i rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá.“

Pro srovnání – od ledna do prosince 2018 prošlo rekvalifikačními kurzy 12 900 lidí. ÚP ČR na ně tehdy poskytl 128 410 tis. Kč. Počet těch, kteří během loňského roku absolvovali rekvalifikaci je sice nižší, ale vzhledem k celkovému počtu uchazečů o zaměstnání, který v porovnání s předloňskými hodnotami klesl (jen ke konci prosince 2019 bylo v evidenci ÚP ČR o 16 tis. uchazečů o zaměstnání méně než v prosinci 2018), je poměr účastníků kurzů a nezaměstnaných v evidenci ÚP ČR srovnatelný.

„Aby rekvalifikační kurzy skutečně plnily svůj účel, je třeba, nastavit jejich obsah i zaměření požadavkům dnešní doby a konkrétní situaci na trhu práce. Naši zaměstnanci proto průběžně komunikují se zaměstnavateli a místními samosprávami, monitorují vývoj a potřeby trhu práce tak, aby nabídka rekvalifikací odrážela potřebu praxe,“ upozorňuje ředitel Odboru Zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Člověk, který má zájem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je v evidenci ÚP ČR. Délka evidence přitom nehraje roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod. Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese.

ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Pokud se člověk rozhodne absolvovat rekvalifikaci plně zabezpečovanou ÚP ČR, je třeba, aby tuto skutečnost sdělil příslušnému kontaktnímu pracovišti. O tom, jestli ÚP ČR žadatele do kurzu zařadí, rozhoduje na základě profesně poradenského pohovoru. Během něj zjišťuje pověřený zaměstnanec ÚP ČR, zda absolvování vybraného kurzu skutečně zvýší šance dotyčného na získání nové práce. Podstatné je, jestli je po konkrétní profesi poptávka. ÚP ČR také zkoumá, splňuje-li uchazeč nebo zájemce o zaměstnání i ostatní podmínky. V případě kladného stanoviska pak uzavře se vzdělávacím zařízením i se samotným účastníkem písemnou dohodu. K podpisu musí dojít nejpozději v den zahájení kurzu. ÚP ČR pak uhradí za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání náklady na rekvalifikaci (kurzovné) a uchazeči o zaměstnání může poskytnout i příspěvek na výdaje s ní spojené, jako je například jízdné či pojištění pro případ škody. Na tyto příspěvky ale nevzniká automaticky nárok. Vše je otázkou individuální domluvy. Během doby, kdy probíhá rekvalifikace, kterou plně zabezpečuje ÚP ČR, pobírá uchazeč o zaměstnání 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu, max. 21 729 Kč měsíčně.

 Z celkového počtu klientů, které ÚP ČR v uvedeném období do zabezpečované rekvalifikace zařadil, jich 81 % rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo a 65% z nich odešlo z evidence ÚP ČR. Mezi nejčastěji realizované zabezpečované rekvalifikace patřily kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti (1 553), kurzy účetnictví (428) a kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (419).

Uchazeči/zájemci o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami. O svém zájmu o takovou rekvalifikaci pak informují svého zprostředkovatele na ÚP ČR, vyplní patřičné formuláře a nejpozději 14 dní před zahájením kurzu je doloží příslušnému kontaktnímu pracovišti. Požadavek posoudí odborná komise ÚP ČR podle podobných kritérií jako v předchozím případě včetně kvality požadovaného kurzu. Pokud jej schválí, vystaví klientovi potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace (kurzovné včetně zkoušky). Cena takto zvoleného kurzu nesmí v případě jednoho klienta přesáhnout v období 3 let částku 50 000 Kč. Proplacení zvolené rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR. U této rekvalifikace nevyplácí ÚP ČR podporu při rekvalifikaci ani vedlejší náklady spojené s její realizací.

Zvolenou rekvalifikaci úspěšně absolvovalo v loňském roce 90 % účastníků. Více než 81% z nich následně ukončilo evidenci na ÚP ČR. Nejčastěji volili kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů, vč. profesní způsobilosti (1 371), pro pracovníky v sociální oblasti (1 025) a kurzy zaměřené na  osobní služby (443).

O příspěvek na získání nebo obnovení kvalifikace svých zaměstnanců mohou ÚP ČR požádat i zaměstnavatelé. Po důkladném posouzení a na základě písemné dohody jim ÚP ČR může poskytnout příspěvek na realizaci kurzu.

V případě, že člověk bez vážných důvodů (změna zdravotního stavu, rodinné důvody, stěhování apod.) na rekvalifikaci nenastoupí nebo ji předčasně ukončí, musí kurzovné, případně veškeré výdaje, zaplatit sám.

Lidé si mohou prohloubit své znalosti a dovednosti také v rámci dílčích kvalifikací. Jde především o případy, kdy člověk nedokončil školu a chce si doplnit vzdělání, nebo třeba jen pracuje v jiném oboru, než který vystudoval a chce mít hodnověrný doklad o vlastních znalostech, které získal praxí. Pak je řešením Národní soustava kvalifikací. Jejím prostřednictvím si zájemci mohou kdykoli v průběhu aktivního života doplnit vzdělání rekvalifikačním kurzem, nebo složit zkoušku a získat osvědčení. Tedy dokument, který potvrzuje jejich způsobilost vykonávat konkrétní profesi. Platí v celé ČR i Evropské unii. A toto osvědčení uznávají i zaměstnavatelé. Kompletní sada dílčích kvalifikací dokonce umožňuje získat výuční list v daném oboru a složit závěrečnou zkoušku na škole, která tento obor vyučuje.

„Oblast podpory a rozvoje systému dalšího vzdělávání je pro ČR velkou a dlouhodobou výzvou. Rovněž lze očekávat posilování role kompetencí, zejména klíčových přenosných, a důraz na vyšší pružnost vzdělávání, kvalifikací a v neposlední řadě také schopnost pracovat s ICT technologiemi. Bude tedy třeba zaměřit se i na podporu digitální gramotnosti,“ uzavírá Kateřina Sadílková.