Zdravotní potvrzení se nedá vyřídit mezi dveřmi

Lékařská potvrzení například pro sport, vzdělání, řidičský nebo zbrojní průkaz, pro brigádu nebo na pobyt v dětských táborech se nedají vyřizovat mezi dveřmi, jak si mnozí myslí. Za dodržení všech pravidel plně zodpovídá zdravotnické zařízení, které posudek vystavuje. Proto by se měli žadatelé seznámit s tím, co vydání potvrzení obnáší.

„Pacienti nás mimo jiné velmi často navštěvují s požadavkem: já chci jenom razítko, nebo: já chci jenom potvrzení,“ uvedla chebská dětská praktická lékařka Silvia Šuba. Doba, kdy tyto situace bylo možno řešit „razítkem“ či „ potvrzením“, je již dávno pryč. Lékařský posudek je dokument jako jakýkoliv jiný úřední doklad. Při jeho vydávání se postupuje obdobně jako při vydání úředních dokladů. Platí mimo jiné například zásada přezkoumatelnosti posudku. Pokud při posuzování nejsou dodržena stanovená pravidla, posudek se může stát nepřezkoumatelným. Nepřezkoumatelný posudek je proto neplatný. Takový posudek, který není všem účastníkům prokazatelně doručen, nenabude nikdy právního účinku. 

„Na vydání lékařského posudku máme 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o posouzení. V případě, že k posouzení je nutné laboratorní vyšetření nebo vyšetření specialistou, dopočítá se 10 pracovních dnů od doby obdržení výsledků těchto doplňujících vyšetření,“ upřesnila lékařka. 

Co tedy musíte udělat? 

  1. PODAT PÍSEMNOU ŽÁDOST o posouzení, přičemž musíte JASNĚ SPECIFIKOVAT, K JAKÉ ČINNOSTI SE MÁ POSUDEK VYDAT
  2. PŘEDEM SE OBJEDNAT a DOSTAVIT SE K VYŠETŘENÍ

Vystavení posudku předchází zhodnocení dosavadních dat o zdravotním stavu žadatele, dále fyzikální vyšetření, případně i laboratorní vyšetření a dle potřeby i další doplňková vyšetření.

Vzhledem k časové náročnosti NELZE POŽADOVAT vystavení posudku tzv. na počkání.

Dle prováděcí vyhlášky Zákona 373/2011Sb. je časová kalkulace výkonu posouzení až cca 40 min. 

  1. DOSTAVIT SE K NÁM PRO VYPRACOVANÝ LÉKAŘSKÝ POSUDEK A STVRDIT PODPISEM JEHO PŘEVZETÍ

Z posudkového závěru lékařského posudku bude zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, je zdravotně způsobilá, je zdravotně nezpůsobilá nebo je zdravotně způsobilá s podmínkou, případně pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. 
 
Poskytovatel, který lékařský posudek vydal, je povinen zajistit neprodleně jeho prokazatelné předání posuzované osobě a osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání posudku oprávněně požádala, není-li posuzovanou osobou.

Prokazatelným předáním lékařského posudku se rozumí jeho převzetí osobní stvrzené podpisem této osoby, s uvedením data převzetí, potvrzení o převzetí lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě na základě doručení provozovatelem poštovních služeb; doručení musí být doloženo doručenkou, nebo) na základě elektronického doručení opatřeného elektronickým podpisem do schránky uvedené posuzovanou osobou a osobou, která o posouzení zdravotní způsobilosti požádala.

Od prokazatelného předání pak běží lhůta deseti pracovních dnů, během které může daná osoba posudek napadnout (pokud s jeho závěrem nesouhlasí)  – podat návrh na jeho přezkoumání.