Františkovy Lázně mají opět Wiedermannův park

Lesopark na severovýchodním okraji města Františkovy Lázně, nazývaný „Zátiší“ vznikl počátkem 20. století a podobně jako většina parkových a lesních porostů ve Františkových Lázních byl rovněž dílem místního zkrášlovacího spolku založeného roku 1881. Svého největšího významu a všeobecné obliby u lázeňských hostů i místních obyvatel však park nabyl teprve až během první světové války. Když totiž v únoru 1914 zemřel iniciátor a dlouholetý předseda spolku, slavný německočeský architekt a bývalý františkolázeňský starosta Gustav Wiedermann, bylo rozhodnuto pojmenovat dotyčný park jeho jménem a vystavět uprostřed něj tzv. „Věž díků“ v níž se kromě kavárny nacházel též byt správce parku. Kavárna se stala brzy oblíbeným výletním místem jako lesopark sám. Tvář lesoparku změnila až druhá světová válka a následující kulturněhistorický zlom v podobě nuceného vysídlení téměř veškerých obyvatel města. V druhé polovině 20. století byl park nedaleko „Zámečku“ přepůlen silničním obchvatem města a bez svědomité péče spolku postupně chátral.wiedermann. park na web

Město Františkovy Lázně jako současný vlastník těchto ploch, vědomo si důležitosti a nezastupitelnosti kultivované příměstské krajiny, která spoluvytváří společně s přírodními léčivými zdroji výjimečnost Františkových Lázní jako lázeňského místa, přichází s aktivitou postupné obnovy tehdejšího Wiedermannova parku. Na jaře roku 2016 byly zahájeny přípravné práce směřující k obnově části původních cest a osazení novým mobiliářem. Byl koncipován projektový záměr včetně financování. Ve spolupráce s lesním správcem byla provedena první etapa vyčištění dotčených pozemků od náletů, křovin a defektních dřevin. V dubnu téhož roku byla zadána projektová dokumentace, v květnu podána žádost o dotaci, v říjnu byla vypsána výběrová řízení na dodavatele obnovy cest a dodavatele mobiliáře.
Z podaných žádostí o dotaci na podporu obdobných projektů z celé republiky byl františkolázeňský projekt vybrán a získal dotaci ve výši 100 %. V dubnu letošního roku uzavřelo město s poskytovatelem dotace smlouvu a ještě týž měsíc bylo předáno staveniště dodavatelům k realizaci zakázky. V červenci byla stavba dokončena. V lesoparku bylo obnoveno 1,2 km cest, najdete zde 18 různých laviček včetně lehátek, 5 odpočívadel, pozorovatelnu zvěře a další mobiliář.
Ještě před dokončením díla se touto lokalitou zabývalo také františkolázeňské zastupitelstvo města, které na svém jednání v červnu letošního roku rozhodlo o navrácení původního názvu této lokalitě a stanovilo pro tuto lokalitu staronový název „Wiedermannův park“. Po více jako sto letech tak vzdali představitelé města opětovně hold a úctu Gustavu Wiedermannovi, jedné z nejvýznamnějších osobností historie Františkových Lázní, jenž se na přelomu 19. a 20. století podepsala na věhlasu města.
Město připravuje do budoucna v této lokalitě další dílčí projekty, které by měli tomuto místu vrátit tehdejší oblibu ze strany lázeňských hostů, návštěvníků lázní i občanů města.

Ing. Miroslav Jiřina