Česko vloni vyprodukovalo 26,9 miliónu tun odpadu

S růstem ekonomiky souvisí i množství odpadů vyprodukovaných v roce 2015. Celkem se jedná o 26,9 miliónu tun. O 13 % více než v předchozím roce. Největší část odpadů připadala na podniky. Komunální odpad pak tvořil 3,3 miliónu tun.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Oproti roku 2014 se produkce komunálních odpadů zvýšila o 2 %. V přepočtu na jednoho obyvatele činila 317 kg. Většina odpadu pocházela z běžného svozu. Typicky jde o odpad z popelnic, kontejnerů nebo svozových pytlů. 9 % komunálního odpadu tvořil objemný odpad, např. koberce či nábytek. 12 % představovaly odpady pocházející ze zahrad, parků a hřbitovů. A pouhá 2 % připadala na odpady z komunálních služeb, tedy na odpady z čištění ulic a z odpadkových košů.

Z komunálního odpadu se vytřídilo 15 %. Největší podíl tvořil papír (32 %), dále sklo (25 %), plasty (24 %) a kovy (6 %). Odděleně sbíraných složek bylo vytříděno 46 kg na obyvatele. Přestože se množství vytříděného komunálního odpadu rok od roku zvyšuje a klesá množství směsného odpadu, přibližně polovina komunálního odpadu končí na skládkách. V roce 2015 bylo tímto způsobem odstraněno 1,8 miliónu tun odpadu. Ve spalovnách bylo spáleno 590 tisíc tun. V recyklačních linkách skončilo 851 tisíc tun komunálních odpadů a v kompostárnách 141 tisíc tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Stále více komunálního odpadu se tak daří opětovně zpracovávat.

Hlavními původci odpadů jsou ekonomické subjekty, které vloni vyprodukovaly 23,2 miliónu tun odpadu. Ve srovnání s předchozím rokem jde o 15% nárůst. Nejvíce těchto odpadů pocházelo z činností souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi a dále ze stavební a demoliční činnosti. Zvýšilo se také celkové nakládání s odpady. Za pozitivní trend lze označit nárůst objemu recyklovaných odpadů o 23 % oproti předchozímu období.