Výstavba dálnice D6 pokračuje

Výstavba dvou nových úseků dálnice D6 v celkové délce 14,4 kilometrů bude pokračovat u Hořesedel a Hořoviček. Ke stavbám aktuálně probíhá výběrové řízení a předpokládaný termín pro odevzdání všech nabídek je nyní v první polovině září. Vybudování dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ke zkrácení přepravní doby směrem k našim západním hranicím a umožní lepší spojení mezi Českou republikou a Německem.

Foto: ŘSD – dálniční úsek u Lubence

„V říjnu předpokládáme vydání stavebního povolení a zahájení realizace obou staveb plánujeme ke konci tohoto roku,“ uvedla tisková mluvčí ŘSD Dana Zikešová. „V současné době zde probíhá záchranný archeologický průzkum, který bude ukončen 18. září, a pokračuje monitoring životního prostředí,“ sdělila.

D6 Hořesedly, přeložka

Délka hlavní trasy této stavby činí 9,2 km. Zahrnuje 13 mostních objektů o celkové délce 1 051 metrů, přičemž je sedm z nich se nachází na dálnici a šest nad dálnicí. Součástí stavby je také mimoúrovňová křižovatka u Kněževsi, dvě opěrné zdi o délce 410 metrů, 12 úprav ostatních komunikací v délce cca pět kilometrů a provedena bude také přeložka tratě Louny – Rakovník. Předpokládaná hodnota stavby je 2,186 mld. Kč bez DPH.

D6 Hořovičky, obchvat

Na stavbě o celkové délce 5,2 km se nachází osm mostních objektů v celkové délce 774 metrů, ale i mimoúrovňová křižovatka u Jesenice. Součástí jsou také dvě protihlukové stěny v celkové délce 1 300 metrů a jedna 71 metrů dlouhá opěrná zeď. Předpokládaná cena stavby je 1,965 mld. Kč bez DPH.

„Vybudování dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ke zkrácení přepravní doby směrem k našim západním hranicím a umožní lepší spojení mezi Českou republikou a Německem. Dálnice D6 odvede tranzitní dopra­vu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel, sníží se rizi­ko nehod chodců a cyklistů, dojde k poklesu imisní zátěže v obytných zástavbách, sníží se míra hluko­vého zatížení v obyt­ných zónách, zlepší se možnost využití stávající silnice I/6 pro místní dopravu a zlepší se celková dostupnost regionu, což zvýší jeho atraktivitu pro investo­ry i občany, upřesnila mluvčí.