Karlovarský kraj vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti: Namaluj své tajné místo

Pozvolna se blíží konec školního roku a žáky čekají již jen dva měsíce, než se opět vydají za prázdninovými zážitky. Ještě než ale děti školy opustí, připravil si pro ně hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek výtvarnou soutěž. O hodnotné ceny mohou soutěžit žáci škol z regionu, kteří namalují obrázek nebo vytvoří prostorovou práci na téma: Mé tajné místo v Karlovarském kraji.       

Ilustrační foto Pixabay

„V našem kraji je bezpočet nádherných míst, na která se mnohdy opakovaně vracíme, protože jsou pro nás něčím výjimečná. Sám jsem ale velmi zvědav, které považují soutěžící za to své tajné. Nemusí se přitom nutně jednat o neznámé místo hluboko v lesích, třeba jej jen jako tajné vnímají, případně s ním mají spojený nějaký nevšední zážitek. Budu se těšit na všechny práce, ze kterých budou vybrány ty nejpovedenější. Jejich autoři získají ceny v podobě dotykových tabletů, dronů a bezdrátových sluchátek“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.           

Ilustrační foto Pixabay

Soutěž odstartovala 2. května a práce bude možné odevzdávat do 30. června 2022. Vyhlášeny jsou dvě věkové kategorie, první je určena dětem od 6 do 10 let, druhá starším výtvarníkům ve věku 11 – 15 let. V každé kategorii budou odbornou porotou vybrána tři nejpovedenější díla, jejichž autoři budou oceněni v rámci slavnostního předávání cen. To se uskuteční po prázdninách. Výsledky soutěže budou uveřejněny v Krajských listech, na krajských sociálních sítích a na webu. Ve foyer budovy A krajského úřadu bude po vyhlášení vítězů následovat výstava oceněných prací. Bližší informace v podobě podrobných pravidel a potřebných dokumentů naleznou zájemci na webových stránkách Karlovarského kraje.

Pravidla výtvarné soutěže na téma „Mé tajné místo v Karlovarském kraji“

Zadání:
Úkolem soutěžících je namalovat obrázek nebo vytvořit libovolnou výtvarnou technikou prostorovou práci na téma „Mé tajné místo v Karlovarském kraji“. V regionu je mnoho nádherných a turisticky velmi oblíbených míst. Znají však děti nějaké, které pro ně splňuje význam slova tajné? Nutně se nemusí jednat o místo neznámé, přesto jej za tajné mohou považovat.

Do soutěže se mohou hlásit jednotlivci,  žáci základních, středních a základních uměleckých škol z Karlovarského kraje. Každá zaslaná práce musí být opatřena štítkem s kontaktními údaji. V případě, že práci bude přihlašovat jednotlivec, nikoliv škola, je potřeba, aby jeho zákonný zástupce vyplnil souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soutěžní kategorie:

1. Kategorie: 6 – 10 let,
2. Kategorie: 11 – 15 let.

Časový harmonogram soutěže:

Vyhlášení soutěže: 2. května – 30. června 2022
Ocenění vítězů a zveřejnění výsledků: září/říjen 2022
Doprovodná výstava vítězných prací: září 2022

Způsob odevzdání soutěžních prací:
Práce mohou soutěžící zasílat poštou na níže uvedenou adresu, nebo je mohou osobně doručit na krajský úřad, a to po předchozí telefonické domluvě – Jitka Čmoková, tel. číslo: 354 222 116.

Krajský úřad Karlovarského kraje
Jitka Čmoková
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Povinné údaje k soutěžním pracím:
Každá zaslaná práce musí být opatřena štítkem s níže uvedenými povinnými údaji. V případě chybějícího štítku nebude dílo do soutěže zařazeno.

• jméno a příjmení autora
• v případě, že jej do soutěže přihlašuje škola, uvést její název
• kontaktní údaje (adresa + telefon)

  • soutěžní kategorie

Pokud se do soutěže hlásí jednotlivec, je potřeba k práci připojit souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů (viz příloha).

Vyhodnocení soutěže:

Přihlášené práce bude posuzovat odborná porota. Vítězové, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých kategoriích, budou odměněni hodnotnými dárky v podobě dotykových tabletů (1. místa), dronů (2. místa) , bezdrátových sluchátek (3. místa) a dárkovými propagačními předměty od Karlovarského kraje. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny po prázdninách a uveřejněny v Krajských listech, na sociálních sítích a webu Karlovarského kraje.

Důležitá upozornění:
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo k použití získaných prací pro nekomerční účely (uspořádání výstavy apod.) a k jejich reprodukci na internetu a v tisku.

Práce zařazené do soutěže nebudou po jejím ukončení zasílány zpět jednotlivým autorům.

Na základě registrace do výtvarné soutěže dochází ke zpracování zadaných osobních údajů soutěžících. Tyto údaje zpracováváme na základě veřejného zájmu správce, za účelem nutnosti zajištění všech náležitostí pro vyhlášení výsledků soutěže. Dané údaje budeme zpracovávat max. 2 roky po termínu vyhlášení výsledků soutěže a pouze pro potřeby výše uvedené akce. Následně budou osobní údaje zlikvidovány.

Poučení: Registrovaný má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že registrovaný zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem či obecným nařízením GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má registrovaný právo podat stížnost u dozorového úřadu.