V loňském roce 70 % e-shopů porušilo zákon

Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2021 uskutečnila celkem 1 900 kontrol internetových obchodů. Porušení právních předpisů zjistila v 1 288 případech, což je téměř 70 %. Obchodníci i nadále neposkytují kompletní a komplexní informace o prodávaných výrobcích, nebo používají nekalé obchodní praktiky.

Ilustrační foto Pixabay

Česká obchodní inspekce v období od 4. ledna do 31. prosince 2021 provedla celkem 1 900 kontrol tuzemských e-shopů. Porušení právních předpisů zjistila v 1 288 případech (67,8 %).

Kontroly ČOI potvrdily, že nedostatky přetrvávají v poskytování kompletních a komplexních informací o prodávaných výrobcích nebo se prodávající uchylují i k nekalým obchodním praktikám. Provozovatelé e-shopů také opomíjejí informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a neposkytují informace související s uplatněním práva z odpovědnosti za vady výrobků (reklamace).

Vzhledem k výsledkům, v kontextu narůstajícího objemu internetového obchodování, bude kontrola v této oblasti pokračovat i v následujícím období.

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %  
 
Středočeský a Hl. město Praha 158 137 86,7%  
Jihočeský a Vysočina 103 96 93,2%  
Plzeňský a Karlovarský 193 112 58,0%  
Ústecký a Liberecký 158 108 68,4%  
Královéhradecký a Pardubický 315 112 35,6%  
Jihomoravský a Zlínský 630 410 65,1%  
Olomoucký a Moravskoslezský 343 313 91,3%  
Celkem 1 900 1 288 67,8%  

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl porušen v celkem 2 563 případech. Konkrétně se jednalo:

 • v 740 případech prodávající porušil povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
 • v 534 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)
 • v 533 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atp.
 • v 398 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
 • ve 121 případech obchodník nedodržel postup při uplatnění a řešení reklamací, to mu zejména ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších § zákona č. 634/1992 Sb., bylo zjištěno v menším počtu.

Dále inspektoři ČOI zjistili porušení některých právních předpisů Evropské unie:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, v 697 případech
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků, ve 92 případech

V dalších 323 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce, například:

 • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, byl porušen v 87 případech, nejčastěji § 8, stanovující povinnosti dovozce a § 9 stanovující povinnosti distributora před dodáním výrobků na trh
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, konkrétně § 10 odst. 2 tohoto zákona byl porušen v 67 případech, kdy kontrolovaná osoba nesplnila uložené povinnosti a § 10 odst. 3 tohoto zákona (2 případy), kdy kontrolovaná osoba nezajistila potřebnou součinnost k výkonu kontroly
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky byl porušen v 57 případech, kdy byl nejvíce porušován § 13 odst. 9, upravující podmínky při uvádění stanovených výrobků na trh a odst. 2, kdy byl na trh uveden výrobek bez označení CE nebo jiného stanoveného dokumentu
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, byl porušen v 51 případech

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v minulém roce pravomocně uložila 1 260 pokut v celkové výši 11 692 300 Kč.

Nejvyšší sankci internetovému prodejci v roce 2021, konkrétně ve výši 1 150 000 Kč, uložila Česká obchodní inspekce společnosti ELI ATD s.r.o. Tato společnost mimo jiné nabízela v letáku k prodeji „frekvenční čip“ s ochranou před virem COVID-19 s možností jeho objednání telefonicky, sms nebo e-mailem na elektronické adrese objednavky@bicomltm.cz a prostřednictvím internetových stránek www.bicomltm.cz uváděla nepravdivou informaci o jeho vlastnostech. Tento čip také nabízela na internetových stránkách www.biorezonance-litomerice a www.bicomltm.cz se stejnou možností objednání.

Druhá nejvyšší pokuta byla uložena společnosti ZAPPER CENTRUM ČR s.r.o. v hodnotě 300 000 Kč, když na webových stránkách www.zapper-centrum.cz mimo jiné použila nekalé obchodní praktiky –  neprokázala žádným způsobem pravdivost údajů, které k výrobkům a jejich vlastnostem a účinkům uváděla, zejména pak k jejich údajným léčivým vlastnostem.

Třetí nejvyšší pravomocná pokuta, ve výši 250 000 Kč, byla v loňském roce uložena společnosti Alza.cz a.s. mimo jiné i za to, že prostřednictvím internetových stránek prodávala respirátory, které nesplňovaly příslušná nařízení EU, jako je například chybějící návod, jméno a adresa výrobce respirátorů, důležité informace týkající se pokynů pro skladování, používání, čištění, údržbu, desinfekci apod.

Zdroj: ČOI