Krizové ošetřovné mohou čerpat i příbuzní žijící mimo společnou domácnost

Na konci dubna byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2021 Sb., který přináší další rozšíření možnosti čerpat ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Díky této novele mohou nárok na dávku uplatnit nejen rodiče a osoby, s nimiž děti žijí ve společné domácnosti, ale i nejbližší příbuzní bez ohledu na to, zda podmínku společné domácnosti splňují. Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ilustrační foto

Co se tedy přesně mění?

Doposud byla podmínkou vzniku nároku na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení skutečnost, že osoba, o niž má být pečováno (dítě mladší 10 let a další osoby, u nichž je dán nárok na krizové ošetřovné), žije se zaměstnancem, který o ni pečuje a který bude nárok na ošetřovné uplatňovat, ve společné domácnosti.

Výjimku tvořily pouze ty případy, kdy se jedná o péči o dítě mladší 10 let jeho rodičem. Proto nemohl být nárok na dávku přiznán např. prarodičům dítěte, pokud žili v jiném městě a domácnost s dítětem nesdíleli.

Nově se kromě rodičů přestává podmínka společné domácnosti sledovat u osob v zákonem stanoveném příbuzenském vztahu k dítěti, tzv. přímé nebo vedlejší linii. Příbuznost se posuzuje podle ustanovení občanského zákoníku (§ 772 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

U koho tedy nemusí být podmínka společné domácnosti splněna?

Jak je uvedeno výše, jedná se o osoby, které jsou s osobou, o niž má být pečováno, v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii. Pochopitelně základní podmínkou zůstává účast na nemocenském pojištění osob, které o ošetřovné žádají.

Osoby jsou v příbuzné linii přímé, pochází-li jedna od druhé. V této skupině osob jde tedy o prarodiče, nejčastěji babičku nebo dědečka, kteří namísto zaměstnání pečují o dítě, jež má uzavřenu školu nebo školku z důvodu epidemie.

Osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé. V této skupině osob jde tedy o sourozence, tety a strýce nebo např. neteře a synovce. Nejčastěji bude o ošetřovné žádat právě strýc nebo teta dítěte/osoby, o kterou je pečováno.

 Jak prokážu, že jsem s ošetřovanou osobou příbuzný?

Splnění podmínky příbuznosti v linii přímé či vedlejší se v souladu s právní úpravou dokládá čestným prohlášením žadatele o dávku. Na tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ je v části B, kde se vyplňují údaje o ošetřované osobě, vyhrazeno zvláštní pole pro vyplnění rodinného (příbuzenského) vztahu.

Od jakého data a jakým způsobem lze nárok na dávku uplatnit?

Právní úprava je účinná od 30. dubna 2021. Ode dne účinnosti zákona tedy může nárok na ošetřovné uplatnit i „příbuzný“, který do té doby nesplňoval podmínku společné domácnosti, a to za dny, ve kterých pečoval.

Nárok se uplatňuje standardně, a to na tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“. Ani předání zaměstnavateli a jeho postup se nijak nemění. Protože půjde o osoby, které doposud nepečovaly, generují si tiskopis s novým číslem žádosti.

Jak to bude s ošetřovným v případě, kdy jde o děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají některou z vybraných profesí podle opatření Ministerstva zdravotnictví (IZS), a mají tedy zajištěnu péči o děti i mimo rotační systém?

V tomto případě se nic nemění. Pokud je péče o dítě zajištěna celodenně po celý týden, potřeba péče skončila. Nárok na ošetřovné tedy nebude mít žádná pečující osoba.

Co v případě, kdy zákonní zástupci nepracují ve vybraných profesích (IZS) podle opatření Ministerstva zdravotnictví, ale babička nebo teta ano? Budou mít nárok na ošetřovné?

Vychází se stále z toho, v jaké situaci se nachází dítě. Zde jde o dítě, na které se vztahuje rotační výuka. Škola postupuje podle opatření Ministerstva zdravotnictví a v tomto případě nemá povinnost zajistit celodenní péči o dítě ve standardním rozsahu proto, že jeho prarodič vykonává některou z vybraných profesí. Proto pokud s ním babička, teta atd. zůstanou doma v týdnu distanční výuky, lze ošetřovné přiznat a nyní již bez nutnosti žití ve společné domácnosti.