V kynžvartském zámeckém parku zahájili sadovnické úpravy

V zámeckém parku zámku Kynžvart byly zahájeny práce na úpravách zdravotního stavu významných dřevin. Jeden z největších anglických parků na území ČR se nachází na úpatí Slavkovského lesa nedaleko obce Lázně Kynžvart. Jeho území obklopuje reprezentativní klasicistní letní sídlo jednoho z nejpřednějších mužů evropské diplomacie 19. století knížete Václava Klementa z Metternichu. V komplexu této venkovské rezidence se nachází i hospodářský dvůr, bývalý pivovar a řada dalších drobných památek, které umocňují romantickou podobu tohoto místa.

Foto: Archiv Státní zámek Kynžvart

Kynžvartský zámecký park není významným jenom z kulturněhistorického pohledu, ale je i důležitým krajinotvorným prvkem s ekologickým významem jako regionální biocentrum v němž se vyskytují původní druhy rostlin a živočichů včetně vzácných netopýrů. Park je součástí CHKO Slavkovský les a nachází se v něm i dva památné stromy. Jelikož vegetace tohoto nádherného parku potřebuje neustálou a důslednou péči, je třeba plánovat jeho pěstování a starat se o zdravotní stav dřevin, které v něm rostou a poskytují domov i zmiňovaným netopýrům.

Přes nepřívětivé podmínky velice nízkých teplot byly v letošním únoru zahájeny práce, které jsou součástí projektu „Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko – českém pohraničí“, jehož cílem jsou i sadovnické úpravy dřevin zámeckého parku. Projekt řeší odstranění a ošetření části havarijních stromů, jejich dosadbu i následnou budoucí péči o ně. Celkem se pokácí 15 suchých nebo dožívajících stromů a 415 jich bude ošetřeno. Návštěvníky parku potěší, že nově bude vysazeno 78 stromů a dokonce až 800 keřů. Taková opatření neposlouží pouze zdravotnímu stavu stromů a biotopu zámeckého parku, ale i bezpečnosti návštěvníků při procházkách v zámeckém parku.

Foto: Archiv Státní zámek Kynžvart

Návrhy dosadeb vychází z historických mapových podkladů a jejich cílem je posílit obnovení kompozice parku. Zvoleny byly původní druhy použité při zakládání parku (buk, dub,…), které až vzrostou, budou ve svých dutinách poskytovat vhodné prostředí pro netopýry a hmyz, kterými se živí.