Ministerstvo spustilo přímou podporu pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

Vykonávaná činnost je činností hlavní,

vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.

OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles daňově uznatelných příjmů alespoň o 10%. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).

Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

„Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč denně. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun

Co to je kompenzační bonus?

Jedná se o jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady

Kdo má nárok?

OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění)

OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud:

Pobírá invalidní nebo starobní důchod

Je na mateřské nebo rodičovské dovolené

Pečuje o zdravotně postiženou osobu

Kolik mohu získat?

Částka je 25 000 Kč jednorázově

Tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu

Pokud neplní osoba po nějakou dobu výše uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí

Jaké podmínky musí být splněny?

Začít podnikat nejpozději v kalendářním roce 2019

Mít minimálně za daný rok tolik daňově uznatelných příjmů, které odpovídají 15 000 Kč za každý započatý měsíc podnikání

Tj. ti co podnikají celý rok, musí mít alespoň 180 000 Kč

Být zasažen současnou situací

V období leden až březen 2020 mít pokles příjmů oproti stejným třem měsícům minulého roku alespoň 10 %

Pokud osoba v lednu až březnu 2019 nepodnikala, zkoumají se první 3 měsíce podnikání

Jak mohu požádat?

Žádám na Finančním úřadu, kde podávám daňové přiznání k dani z příjmů

Ideálně elektronicky (přes portál EPO – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou)

Lze i v listinné podobě (zaslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy)

Není stanoven závazný formulář, ale v řádu nejbližších dnů bude zveřejněn doporučený vzor pro snazší vyplnění žádosti

Co žádost obsahuje?

Kromě základních identifikačních údajů žadatele bude potřeba i číslo bankovního účtu, kam se bonus zašle

Může to být i účet jiné osoby, které důvěřuji (např. příbuzný)

Musí jít o účet u poskytovatele platebních služeb vedený v české měně

Čestné prohlášení, že splňuji podmínky pro přiznání bonusu

Kdy mohu požádat?

Jakmile bude finální podoba úpravy schválena Parlamentem a zapsána ve Sbírce zákonů, což bude nejpozději do 15. dubna

Pokud podám žádost před skončením období, za které se bonus vyplácí (tj. před koncem dubna 2020), odpovídám za to, že se mnou uvedené údaje nezmění

Žádost musím podat nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká

Musím bonus zahrnout do daňově uznatelných příjmů?

Ne bonus se nedaní a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému

Kde najdu podrobnosti?

Výše uvedený text je orientační – tj. definitivní znění a podmínky čerpání budou jisté až po schválení obou komor Parlamentu

Pokud mám dluhy, bude můj bonus nějak krácen?

Zákon garantuje, že bonus nebude použit na případné nedoplatky u správce daně a že nepodléhá výkonu rozhodnutí a exekuci

Jak poznám, že má žádost již byla vyřízena?

O vyřízení žádosti se nevydává rozhodnutí

Vyřízení žádosti poznám tak, že mi bude bonus přičten na uvedený bankovní účet

Za jak dlouho po podání žádosti mi bude bonus vyplacen?

Záměrem je, aby byl bonus vyplacen co nejdříve, a to neprodleně po zpracování žádosti

Přesto prosíme o trpělivost s ohledem na možné obdržení stovek tisíc žádostí

Co když nebudu splňovat podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu?

Správce daně při vyřízení žádosti posoudí pouze to, zda jsou splněny základní podmínky pro přiznání bonusu za každý den rozhodného období a podle toho určí výši bonusu

Pokud nesplním základní podmínky (např. nejsem OSVČ), bonus se nepřizná

o tom mě finanční úřad bezodkladně vyrozumí na uvedený kontakt (např. e-mail)

Pokud nesplním podmínky, které není možné jednoduše ověřit při zpracování žádosti, riskuji pozdější doměření daně ve výši vyplaceného bonusu a vzniklých sankcí (penále a úrok z prodlení)

Ministerstvo financí a Finanční správa proto apeluje na poctivost žadatelů

Jaký je vztah kompenzačního bonusu k sociálním dávkám?

Bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu

V měsíci, kdy je vyplacen kompenzační bonus nelze přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti

Zdroj: MFČR