Řešení sesuvu železničního náspu v úseku Hájek-Dalovice se komplikuje. Provádí se průzkum podloží

Na základě předběžných výsledků geologických průzkumů provedených v oblasti sesuvu části železničního náspu v úseku Hájek-Dalovice, se ukázalo, že původně zvažovaná varianta nouzového zprovoznění 1. traťové koleje, není z hlediska dodržení bezpečnosti železničního provozu proveditelná. Zbytek železničního tělesa není konzistentní a je geologicky nestabilní. V současné chvíli tedy neexistuje způsob, jak jej provizorně zajistit. Situaci dále komplikuje i jen velmi omezený přístup těžké mechanizace.koleje-3

Z výše uvedených důvodů padlo rozhodnutí přistoupit k sanaci celého náspu v délce zhruba 70 metrů. Společnost, která do dnešního dne odstraňovala prvotní následky sesuvu a souběžně prováděla geologické průzkumy, proto bude ve stavebních pracích bez přerušení pokračovat. Ve výhledu několika příštích týdnů tak snese železniční vršek, odstraní trakční sloupy a zbytky trakčního vedení a bude dále odtěžovat železniční násep. Zároveň bude dále zajišťovat průzkumy podloží. Na základě nasbíraných informací navrhne projektové řešení opravy železniční tratě.

Na základě dnes dostupných informací budou práce vedoucí k plnému obnovení provozu po obou kolejích trvat několik měsíců, odhad ceny zakázky se pohybuje v rozmezí 50 až 80 milionů korun. SŽDC nyní zkoumá možnosti, jak dobu opravy maximálně zkrátit. Jednou z variant je i využití zadání zakázky v režimu odstranění havarijního stavu.

Přestože se jedná o zcela nečekanou a neindikovanou poruchu provedou pracovníci SŽDC, nad rámec obvyklých pravidelných kontrol, podrobný průzkum vytipovaných železničních úseků v širším okolí sesuvu.