Počet ukončených „neschopenek“ stoupl o 7 %, průměrná délka stonání klesla

Téměř 1,7 milionu ukončených případů dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2017 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti ve srovnání s rokem 2016 naopak klesla, a to o skoro jeden den. V loňském roce lidé prostonali v průměru cca 41 dnů. Na nemocenském, které je mandatorním výdajem státu, vyplatila ČSSZ přes 18 miliard Kč.neschopenka-na-stránky

Nejčastěji stonali lidé ve věkové kategorii 40-49 let (414 282 případů), přičemž ženy převažovaly nad muži. Naopak v další věkové skupině 20-29 let s druhým nejvyšším počtem ukončených DPN (394 431) stonali častěji muži. V počtu prostonaných dnů ovšem pomyslné první místo obsadila věková kategorie 50-59 let.

Nemocenské se vyplácí až od 15. dne trvání „neschopenky“

V prvních dvou týdnech trvání dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy. Ta je vyplácena za pracovní dny a nenáleží za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti (tzv. karenční doba). Od 15. dne trvání pracovní neschopnosti vyplácí nemocenské okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), a to za kalendářní dny (tj. včetně víkendů a svátků).

Lhůta pro výplatu nemocenského

Zákon nestanoví pro výplatu nemocenského určitý termín v měsíci. Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, se podle zákona o nemocenském pojištění vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy byly OSSZ doručeny všechny potřebné a správně vyplněné doklady pro nárok na výplatu dávky. Za loňský rok OSSZ zpracovaly bezmála 3,4 milionu dávek a v zákonné lhůtě je vyplatily, z toho 82 % ve lhůtě do 10 dnů.

Déletrvající dočasná pracovní neschopnost a tzv. lístek na peníze

„Lístek na peníze“ (přesněji Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény) vystavuje ošetřující lékař alespoň jednou měsíčně, aby lidé v pracovní neschopnosti měli zajištěn určitý pravidelný měsíční příjem do doby jejího ukončení. Toto potvrzení lze vystavit k jakémukoli dni v kalendářním měsíci. Výjimkou jsou případy, kdy je nařízena exekuce nebo insolvence. Srážky z nemocenského se ze zákona provádějí z dávky za celý kalendářní měsíc. Proto lidem, kteří jsou z důvodu vážné nemoci či náročné léčby v dočasné pracovní neschopnosti i několik měsíců a mají na svůj příjem nařízenou exekuci nebo jsou v insolvenci, lze doporučit, aby si „lístek na peníze“ nechali od lékaře vystavit vždy k poslednímu dni v měsíci.

Potřebné doklady

Zaměstnanec předává svému zaměstnavateli příslušný díl tzv. neschopenky, zaměstnavatel pak odevzdává doklady potřebné pro výpočet a výplatu nemocenského příslušné OSSZ, přičemž je povinen učinit tak ze zákona neprodleně. Které doklady to jsou? Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Žádost o nemocenské a Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, dále Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a v případě déletrvající dočasné pracovní neschopnosti výše zmíněný tzv. lístek na peníze. Předá-li zaměstnavatel doklady se zpožděním nebo nesprávně či nedostatečně vyplněné, způsobuje zpoždění výplaty dávky svému zaměstnanci.

Výše nemocenského

Nemocenské se zjednodušeně řečeno vypočítává z průměrného denního výdělku, který se nejprve stanoveným způsobem redukuje. Od 1. 1. 2018 činí výše nemocenského od 15. dne do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. do 60. dne je sazba ve výši 66 % a od 61. dne se zvyšuje na 72 %. Kalkulačka pro výpočet orientační výše dávky je k dispozici na webu ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz/cs/11580.

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 31. 12. 2017 podle krajů

Kraj Počet ukončených případů DPN Početprostonaných dnů Průměrná délka trvání jednoho případu DPN
Hl. m. Praha 190 654 6 029 855 31,63
Jihočeský 110 186 4 864 852 44,15
Jihomoravský 182 057 7 889 914 43,34
Karlovarský 47 572 1 798 432 37,80
Královéhradecký 96 266 3 815 507 39,64
Liberecký 78 971 3 065 706 38,82
Moravskoslezský 184 596 9 158 632 49,61
Olomoucký 102 326 4 644 694 45,39
Pardubický 87 418 3 603 301 41,22
Plzeňský 112 017 4 258 523 38,02
Středočeský 193 348 7 268 028 37,59
Ústecký 133 931 5 268 004 39,33
Vysočina 83 609 3 674 655 43,95
Zlínský 91 800 4 598 425 50,09
Celkem ČR 1 694 751 69 938 528 41,27

Zdroj: ČSSZ