V Aši zrekonstruovali všechny památníky z „německé“ éry

Šest ašských památníků, připomínajících předválečnou historii našeho města, bylo v Aši obnoveno v průběhu několika málo let. V seznamu jsou pomníky Jahna, Körnera a Schillera, tedy monumenty, umístěné u cesty směřující k vrcholu Háje, a dvě sochy nacházející se ve městě – socha Goetha na stejnojmenném náměstí, a socha Luthera, stojící na podstavci v nejstarší části Aše. Výčet doplňuje památník věnovaný Gustavu Geipelovi. Ten je situován na okraji parku v Okružní ulici. Památníky básníka Theodora Körnera a otce německé gymnastiky Friedricha Ludwiga Jahna obnovili v roce 2013 studenti střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Škola poté o rok později zrenovovala památník věnovaný velkému ašskému patriotu Gustavu Geipelovi a reliéf s portrétem básníka Friedricha Schillera, odborně očistila také sochu básníka Johanna Wolfganga von Goetha. Poněkud jiný příběh se týká sochy Dr. Martina Luthera, kterou v roce 2006 zasáhl padající strom a dílo vážně poškodil. Opravy se tehdy ujala umělecká slévárna z Horní Kalné u Hostinného. Socha církevního reformátora byla o dva roky později opět vrácena na podstavec.

Do výčtu ašských památníků, připomínajících minulost Aše, řadím také ten, který je věnovaný už neexistujícímu evangelickému kostelu, vyhořelému v roce 1960, jehož zbývající části byly definitivně odstraněny na počátku 80. let. Památník, vystavěný v letech 2003 a 2004 společností ALGON, kopíruje zídkou obrys základů kostela, uvnitř je umístěn dřevěný kříž a u vchodu tři náhrobní desky, pocházející z podlahy kostela.Zdroj: Archiv města Aš

Socha J. W. Goethe

Časté zastávky J. W. Goetha v Aši při jeho cestách do Čech v letech 1806 – 1823 vedly nejdříve ke zhotovení pamětní desky, která byla umístěna na hotelu Pošta. V roce 1932 byl u příležitosti 100. výročí úmrtí uprostřed Tržního náměstí odhalen Goethův pomník s kašnou. Autorem sochy byl chebský rodák, profesor Johannes Watzal. Reliéfy na podstavci představují výjevy z Goethových děl. Na severní straně jsou uvedeny letopočty Goethových zastávek v Aši..

V roce 2008 musel památník ustoupit celkové rekonstrukci silniční infrastruktury Goethova náměstí. Při rozebrání kašny byla objevena kovová schránka, ve které se nacházelo další, utěsněné skleněné pouzdro. Uvnitř bylo nalezeno několik dobových pohlednic, novin, mincí a dokumentů o výstavbě kašny. Socha i kašna se vrátily v roce 2014, během rekonstrukce samotného Goethova náměstí.Zdroj: Archiv města Aš

Památník F.L.Jahna

Památník Friedricha Ludwiga Jahna, v Německu nazývaného „otec gymnastiky“, byl odhalen 20.června 1909 u příležitosti 60. výročí existence Ašského tělovýchovného spolku. Byl umístěn u cesty směřující k rozhledně na vrchu Háj. Jedná se o čtyřhranný pravidelný kamenný piedestal s nápisem Jahn, zasazený do většího podstavce složeného z nepravidelných kamenů. Na vrcholu se nacházela busta F. L. Jahna. Ta po druhé světové válce zmizela a její osud není znám. V roce 2009 bylo okolí památníku upraveno v rámci revitalizace vrchu Háj. Památník má od září 2013 novou bustu F.L.Jahna, vytvořenou střední uměleckoprůmyslovou školou v Českém Krumlově.Zdroj: Archiv města Aš

Theodor Körner

Památník německému básníku a vojákovi Theodoru Körnerovi (1791- 1813) byl odhalen k 100. výročí jeho úmrtí. Nachází se několik desítek metrů od Jahnova památníku, blíže k vrcholu Háje. Při odhalení se skládal z jednoho vysokého kvádrového podstavce, u země s vystupujícími zaobleními. Na jeho vrcholu se nacházela busta básníka Körnera. Pod bustou poté nápis Körner, a pod ním bronzový reliéf muže na koni. Později byl z každé strany přidán jeden nižší podstavec s kříži na vrcholu a s deskou s nápisy. Na zadních stranách všech podstavců jsou v němčině psána věnování. Do dnešní doby se v originále zachovaly pouze tři kamenné podstavce. Osud busty, reliéfu, desek a křížů není znám. V roce 2009 bylo okolí památníku upraveno v rámci revitalizace vrchu Háj. V letech 2013 a 2014 vytvořila uměleckoprůmyslová škola v Českém Krumlově novou bustu T. Körnera, reliéf jezdce na koni a obě desky s nápisy.Zdroj: Archiv města Aš

Martin Luther

Jediný pomník Martina Luthera (1483 – 1546) v bývalé monarchii se nachází v Aši. Pomník byl odhalen v roce 1883 u příležitosti 400. výročí Lutherova narození. Autorem dvoumetrové sochy je J. Rössner z Norimberku. Socha Martina Luthera byla vážně poškozena počátkem října 2006 padajícím stromem. Na podstavec byla vrácena v červnu 2008. Opravy, která stála cca 100 tisíc korun, se zhostila umělecká slévárna z Horní Kalné u Hostinného.

Dr. Martin Luther byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.aš pam Schiller

Friedrich Schiller

Slavný německý básník Friedrich Schiller se v Aši dočkal svého památníku v roce 1905, kdy byla do kamene pod ašskou rozhlednou instalována pamětní deska s reliéfem jeho obličeje. Do dnešní doby se zachoval pouze originál kamenné desky, do které byl reliéf zasazen. Samotný reliéf byl po 2. světové válce odstraněn a jeho osud není znám.

Památník byl obnoven v roce 2014, kdy byla do kamenné desky umístěna kopie reliéfu, vytvořená studenty střední uměleckoprůmyslové školy v Českém Krumlově.Zdroj: Archiv města Aš

Evangelický kostel

Kostel patřil k nejvýznamnějším historickým památkám Ašska. Byl postaven v letech 1747 – 1749 na místě původního kostelíka z roku 1622. Chrámová loď měla okolo 1000 míst a společně s lavicemi na třech dřevěných ochozech kostel poskytoval místo pro 2500 osob. Barokní oltář od J. S. Zeitlera z roku 1754 a velké varhany z roku 1911 patřily k nejcennějším zařízením kostela. Při opravě v lednu 1960 došlo k požáru kostela, který během tří hodin zcela vyhořel. V 70. a 80. letech bylo zbořeno zdivo. V letech 2003 a 2004 byl obrys základů kostela vyznačen zídkou a opatřen dřevěným křížem. Vznikl tak památník, připomínající existenci kostela. V témže roce byl vysvěcen.

Zdroje: internetové stránky města Aše, vlastní archiv

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši