ČOI vloni zajistila 18 508 kusů padělků za více než 36 milionů korun

Česká obchodní inspekce se v průběhu loňského roku zaměřila na kontroly dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Provedla 803 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví zjistila při 360 kontrolách (44,8 %).

Foto: ČOI

Do celoroční kontrolní akce, zaměřené na kontrolu dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byly zapojeny všechny regionální inspektoráty ČOI. Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. V období od 2. ledna do 29. prosince 2023 byly provedeny celkem 803 kontroly. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 645 kontrolách (80,32 %), z tohoto počtu u 360 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje 44,83 %. 

Na základě porušení právních předpisů zjištěných v rámci kontrolní akce byly v roce 2023 pravomocně uloženy celkem 602 pokuty v hodnotě 10 123 000 Kč. 

Kromě sankčních opatření bylo zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob celkem
18 508 kusů padělků v hodnotě vyčíslené v cenách originálů ve výši 36 389 165 Kč
. Zajištěné výrobky byly v souladu s ustanovením § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, o nichž je pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, jsou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Při realizaci kontrol dodržování zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, při kterých byly sledované výrobky zajištěny, bylo ve 45 případech využito součinnosti s dalšími orgány státní správy. ČOI při nich spolupracovala s Policií ČR (31 případů), živnostenskými úřady (12) a Celní správou (2). Při společných kontrolách bylo zajištěno 3 333 kusů padělků v hodnotě vyčíslené v cenách originálů ve výši 10 724 256 Kč.

Přestože ČOI každoročně uskutečňuje kontrolní akci, zaměřenou na dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu, dochází v této oblasti stále ke značnému porušování právních předpisů, o čemž svědčí vysoké procento zjištění. Inspektoři se při svých kontrolách zaměřili jak na příhraniční oblasti, kde převládá prodej ve stáncích, tak na kamenné prodejny uvnitř regionu a v neposlední řadě i na internetové obchody. Internetový prodej falzifikátů napodobujících výrobky renomovaných značek se jeví jako stále aktuálnější, čemuž bude ČOI věnovat v následujícím období patřičnou pozornost. V uplynulém období se opět osvědčila zákonná pravomoc zjednání možnosti vstupu do uzavřených prostor, kde existuje důvodné podezření na skladování padělků.

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilních výrobků
a u výrobků určených primárně pro děti (hraček). Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly v objemu ochranných známek značky PokémonWizards, Nike, Versace, Tommy Hilfiger, Apple, Guess, nebo Louis Vuitton.

Podíl jednotlivých sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných falzifikátů je demonstrován v následujícím grafu:

Graf č. 1: Podíl sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných falzifikátů

 Podíl vybraných ochranných známek v celkovém objemu zajištěných výrobků znázorňuje následující graf. Ochranné známky, které výčet neobsahuje, se vyskytovaly v nižším počtu výrobků než 300 ks zajištěných výrobků.

Graf č. 2: Zajištěné výrobky značek nad 300 kusů