Celníci se zaměřují také na kontroly na silnicích

Karlovarští celníci nepolevili v kontrolách ani během letních prázdnin. Nekontrolují pouze tržnice či kamenné provozovny, zaměřují se mimo jiné také na kontroly na silnicích.  Příslušníci oddělení mobilního dohledu Celního úřadu pro Karlovarský kraj provedli během července a srpna na silnicích ve svém regionu téměř 800 kontrol, přičemž více než 200 kontrol bylo pozitivních.

Foto: Celní úřad Karlovarského kraje

Celníci se v rámci svých kompetencí zaměřují zejména na pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu, kdy v rámci této působnosti jsou oprávněni zastavovat a kontrolovat dopravní prostředky. Kontrolují však nejen přepravu zboží, ale také řidiče i vozidla.

Foto: Celní úřad Karlovarského kraje

„Při kontrolní činnosti se často stává, že řidiči nedisponují platným řidičským oprávněním, či ho nevlastní vůbec, nebo dokonce celníci zjistili lustrací v centrálním registru řidičů, že řidič vozidla má blokaci na všechny kategorie řidičského oprávnění,“ uvedla tisková mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj Lenka Havelková. „V některých případech také odhalili, že vozidlo nemá platnou technickou kontrolu. Co je ale ještě větším problémem, je stále se zvyšující počet řidičů, kteří řídí vozidla pod vlivem alkoholu, či omamných a psychotropních látek. Při všech těchto zjištěních přivolají celníci policejní hlídku, která případy přebírá k dalšímu šetření. Příslušníci celní správy tak svojí činností nejen chrání domácí trh dohledem nad dováženým a přepravovaným zbožím, ale velkou měrou také přispívají k zajištění bezpečnosti provozu na našich komunikacích zamezením jízdy pod vlivem nebezpečných látek“ informovala.

Foto: Celní úřad Karlovarského kraje

Hlídky celní správy v rámci svých kontrolních činností také prověřují, zda kontrolovaná osoba nemá daňový nedoplatek, u kterého již uplynula splatnost platební povinnosti. Jedná se nejen o dluhy z daní, kdy je správcem celní správa (např. clo, spotřební daň, daň z přidaného hodnoty), ale také o nedoplatky v rámci dělené správy, kdy celní úřady vybírají a vymáhají i pokuty a jiná peněžitá plnění uložená např. Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí, Státní veterinární správou, Oblastními inspektoráty práce a dalšími orgány a institucemi.

Foto: Celní úřad Karlovarského kraje

„Během letních prázdnin zjistily hlídky v terénu pomocí elektronické centrální evidence přeplatků a nedoplatků (CEPAN) v 75 případech, že kontrolovaná osoba má neuhrazený nedoplatek a na místě vyinkasovali téměř 65 tisíc korun“ sdělila mluvčí.

Pokud řidič, nebo provozovatel vozidla, má nedoplatek na pokutě za dopravní přestupek a odmítne na místě dluh uhradit, mohou celníci v rámci své kompetence zadržet registrační značku vozidla či zabránit v další jízdě motorového vozidla. K odebrání registrační značky přistoupili karlovarští celníci během července a srpna ve dvou případech, kdy po úhradě dluhu byly majitelům vráceny.

Podle Lenky Havelkové za další z mnoha problémů na našich silnicích můžeme označit přetížená vozidla. Ta ohrožují nejen bezpečnost silničního provozu často nevhodně zajištěným či rozloženým nákladem, ale také zatěžují a poškozují pozemní komunikace. Kontrolní vážení vozidel je jedna z dalších kompetencí příslušníků celní správy. Karlovarští celníci jej provádí v součinnosti s Centrem služeb pro silniční dopravu Karlovy Vary. „Během letních prázdnin provedli desítky takových kontrol, přičemž 11 bylo pozitivních a na místě uložili řidičům za porušení zákona o pozemních komunikacích pokuty ve výši přesahující 100 tisíc korun. Případy byly předány ke správnímu řízení místně příslušnému odboru dopravy,“ doplnila.