Mosty ve správě SŽDC jsou bezpečné

Bezpečnost drážní dopravy v České republice není ohrožena stavem železničních mostů. Většinu mostních objektů má na starosti Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která je pravidelně kontroluje, zajišťuje jejich diagnostiku, údržbu, opravy a v řadě případů také modernizaci.

Foto: Ilustrační – M. Daněk

SŽDC zajišťuje správu 6 751 mostů a 18 236 propustků (mostní objekty do světlosti otvoru 2 m). Stáří těchto objektů často odpovídá době budování železniční trati, na níž se nacházejí, tedy období let 1865 až 1910. Za jejich údržbu zodpovídají odborné správy mostů a tunelů působící u jednotlivých oblastních ředitelství.

Chtěl bych zdůraznit, že celý systém správy mostů na železnici vychází z dlouholetých zkušeností našich specialistů. Na jejich základě jsou nastavena jasná pravidla pro prohlídky a následnou evidenci železničních mostů. O tom, že se tento systém osvědčil, dokazuje skutečnost, že za dobu existence SŽDC nebylo na žádné trati nutné zastavit provoz vlaků kvůli nevyhovujícímu stavu železničních mostů,“ konstatuje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.  

Celkový stavební stav mostních objektů, popřípadě jejich vybraných částí, se hodnotí podle třístupňové škály:  

  • Stupeň 1 – Objekt vyžaduje jen běžnou údržbu.
  • Stupeň 2 – Objekt vyžaduje opravu nad rámec běžné údržby, například celkovou obnovu nátěru, lokální výměnu pražců (mostnic), popřípadě i opravu nebo výměnu některých částí, které by mohly znamenat omezení provozu.
  • Stupeň 3 – Objekt vyžaduje stavební zásah, například přestavbu opěr, popřípadě opravu nebo výměnu některých částí, jejichž stav může být příčinou omezení provozu.

Zařazení do stupně 3 neznamená havarijní stav ani okamžité omezení některých parametrů infrastruktury (rychlost, přechodnost apod.) a rozhodně nelze hodnocení tímto stupněm považovat za ohrožení bezpečnosti drážní dopravy.  V případě, že by se mostní objekt nacházel v havarijním stavu, provoz na něm by byl zastaven okamžitě a zásah k zajištění obnovení provozu by byl prováděn bezodkladně.    

Stupeň 3 pro správce představuje hodnocení, které ho zavazuje podnikat kroky k zajištění opravy nebo rekonstrukce mostního objektu ve střednědobém horizontu (3 až 5 let).

Jak vyplývá z přiloženého grafu, ve třetím stavebním stavu se nachází jen přibližně pět procent všech mostů na síti SŽDC. 

 V posledních letech zůstává počet mostních objektů hodnocených stupněm 3 přibližně stejný, pohybuje se okolo počtu 360. Není to však proto, že by SŽDC jejich stav průběžně neřešila. V každém roce se podaří opravit nebo zmodernizovat obdobný počet mostních objektů, jaký se vlivem zhoršení stavebního stavu dostává ze stupně 2 do stupně 3.  

V současné době jsou v investičním plánu SŽDC zařazeny desítky samostatných stavebních akcí zaměřených na rekonstrukce mostů s celkovými náklady přesahujícími 4 miliardy Kč. V této částce je zahrnut Negrelliho viadukt v Praze s celkovými náklady 1,5 miliardy Kč,“ říká Jiří Svoboda. Jak dodává, zároveň se v rámci velkých investičních akcí SŽDC řeší rekonstrukce dalších mostních objektů nacházejících se na modernizovaných traťových úsecích.

V návrhu plánu oprav pro příští rok se počítá se samostatným řešením stavu asi 60 mostních objektů s celkovou uvažovanou částkou 200 milionů Kč. Obdobná částka bude alokována na běžnou údržbu a opravy.