Aš získala dotaci na úpravy rybníku ve Vernéřově

“Přelivná hrana rybníku ve Vernéřově – rekonstrukce bezpečnostního přelivu“. To je název investiční akce, připravovaném rok 2017. Ašská radnice požádala na úpravy vernéřovského rybníku o dotaci z Operačního programu životní prostředí. V těchto dnech byla podpora z prioritní osy Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní potvrzena. Dotace bude činit 85 nákladů, zbytek, 15 %, zafinancuje město ze svého rozpočtu.logo-Aše

V současné době hrozí povodňové riziko pod hrází rybníku. To je způsobeno nedostatečnou kapacitou bezpečnostní přepadu nádrže a současně nedostatečnou bezpečností díla samotného rybníku. Rekonstrukcí bezpečnostního přelivu se zlepší protipovodňová ochrana obcí Vernéřov a Dolní Paseky.

Realizací projektu se zvýší maximální průtok a zároveň se výrazně zlepší technický stav celého díla. Pozitivním efektem bude zmenšení rozsahu případného zaplaveného území v obcích a snížení počtu zaplavených nemovitostí, a tím snížení povodňových škod.

V rámci projektu je naplánována nejen rekonstrukce bezpečnostního přelivu, zároveň bude dorovnána nivelita hráze, upraví se odtokové koryto od vypouštěcího zařízení a okolí hráze. Stavba by měla být dokončena 31.3.2018.

Už proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rada města na schůzi 26. září výsledky tohoto výběrového řízení schválila a pověřila starostu města podpisem smlouvy s vítěznou společností ODEHNAL-STAVO s.r.o. Podhradí. Společnost výběrové řízení vyhrála s cenou 5,4 mil. Kč (vč. DPH). Odhadované náklady projektu jsou 6,5 mil. Kč. Realizaci této investiční akce musí ještě schválit zastupitelstvo našeho města.

Rekonstrukce rybníku ve Vernerově byla připravována už na letošní rok, kvůli možnosti požádat o dotaci se příprava akce protáhla až do současné doby.

Pozn.: ve Vernéřově je rybníků hned několik, ten, který bude opravován, se nachází na toku Bílého Halštrova, u křižovatky do Vernéřova a Horních Pasek, v blízkosti nedávno opraveného mostku).