Nemocným pojištěncům OSSZ bylo uděleno více postihů než v roce předchozím

K poslednímu dni minulého roku byl zkontrolován téměř každý desátý dočasně práceneschopný pojištěnec. Ke stejnému datu bylo totiž ukončeno 1 526 798 dočasných pracovních neschopností.  Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) provedly 154 610 kontrol. Postih udělily 3 650 pojištěncům na tzv. neschopence, což je o 259 postihů více než za stejné období roku 2014. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení.

Nejvíce hříšníků, kteří porušili režim dočasně práceneschopného pojištěnce, bylo odhaleno v Plzeňském (520 postihů) a Ústeckém kraji (417 postihů). Karlovarský kraj je s 241 postihy na čtvrtém místě.

Základní práva a povinnosti nemocného

Dočasně práceneschopný pojištěnec má právo rozhodnout o adrese svého pobytu v době nemoci. Nemusí se shodovat s jeho trvalým ani přechodným bydlištěm. Platnou adresu ovšem musí nahlásit svému ošetřujícímu lékaři a v době nemoci se na ní musí zdržovat. Kromě toho musí zajistit „dostupnost“ tohoto místa pro kontrolora v tom smyslu, že bude opatřeno funkčním zvonkem a jeho jmenovkou. Kontrolu musí dočasně práceneschopný umožnit osobě k ní pověřené i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti, za které nenáleží žádná výplata náhrady mzdy.

Vycházky

K povinnostem nemocného pojištěnce patří i dodržování vycházek, které mu může ošetřující lékař povolit ve stanovených časech, resp. ve stanoveném rozsahu. Vycházky může ošetřující lékař povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře s ohledem na zdravotní stav pacienta a aby se nenarušil stanovený léčebný režim.

Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Tomu všemu však musí předcházet písemný souhlas příslušné OSSZ na základě žádosti ošetřujícího lékaře.

Povinnosti osob pověřených kontrolou

Kontrolovat dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce svými zaměstnanci na tzv. neschopence mohou také sami zaměstnavatelé, kteří za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancům vyplácejí náhradu mzdy. Pokud kontrola provedená zaměstnavatelem prokáže, že jejich zaměstnanec porušil režim dočasně práceneschopného pojištěnce, postih se řídí zákoníkem práce.

Po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti kontroly provádějí pověření zaměstnanci OSSZ, a to na základě vlastního výběru či z podnětu ošetřujícího lékaře nebo na žádost zaměstnavatele.

Kontrola

Kontroloři OSSZ mají povinnost prokázat se „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že pojištěnce při kontrole nezastihnou na uvedené adrese nebo pokud jim neposkytne nezbytnou součinnost k provedení kontroly, písemným oznámením jej vyzvou, aby kontaktoval OSSZ.

Potvrdí-li se porušení režimu, zahájí OSSZ správní řízení. Na jeho konci může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.tabulka ossz