Pozemek po Rudolfinu: Majitel si patrně dál neví rady

Pozemek po Rudolfinu v chebské Komenského ulici už léta zeje prázdnotou. Jak to vypadá, majitel patrně neví, co s ním dál. Jak na posledním jednání chebských zastupitelů prozradil starosta Vanoušek, společnost nabídla městu pozemek k odkupu. Na nabídku ale město nekývlo. Důvod? Vysoká cena.

Pozemek vlastní od roku 2007 společnost RW INVEST z Hradce Králové. Starosta Pavel Vanoušek na zastupitelstvu potvrdil, že by firma pozemek prodala městu zpět za 9 milionů korun. „Zpět bychom ho koupili jen za částku, za kterou jsme ho prodali,“ řekl.  A to bylo v  4,5 milionů korun. Město má navíc na pozemek 10 let předkupní právo.

Společnost patrně nemůže stavět kvůli platnému stavebnímu povolení předchozího investora Petra Plachého. „Petr Plachý získal pozemek o rozloze 5 892 m2 v soutěži roku 2001, a to formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě,“ vysvětlovala před dvěma lety na webu města Chebu Martina Kuželová, teď již bývalá tisková mluvčí chebského městského úřadu. Demolice Rudolfina se uskutečnila roku 1999. „Své záměry – vystavit hotel Rudolfinum – ale v dojednaném termínu, do prosince 2004, nezrealizoval. Pokusil se sice na poslední chvíli o zahájení stavby, ale po uplynutí smluvní lhůty již radnice s pokračováním stavební činnosti nesouhlasila a smlouvu vypověděla.“ Na sklonku roku 2011 ale vynesl odvolací soud rozsudek, na jehož základě má Petr Plachý, který ve sporech argumentuje tím, že je nositelem stavebního povolení, pozemek vyklidit.

Také společnost RW INVEST na místě chtěla postavit hotel. Jenže na to bylo musela mít stavební povolení. „Problémem je skutečnost, že vydané stavební povolení na Petra Plachého není možné bez jeho souhlasu zrušit. Platnost stavebního povolení po zahájení stavby je neomezená,“ vysvětlovala. Podle ní bylo jedinou možností podat žalobu ke správnímu soudu k jeho zrušení, což byl úkol hradecké firmy.

A co o Rudolfinu zmiňuje interaktivní encyklopedie města Chebu?

„Výnosem říšského zákona o obecních školách z 14. května 1869 pro rakousko-uherskou monarchii bylo všeobecné školství postaveno na novou základnu. Protože vzhledem ke školním poměrům v Chebu bylo nutno postavit velkou ústřední školní budovu, byla počátkem sedmdesátých let po zjištění potřeby velikosti školy pro město a tři předměstí vypsána cena na zpracování projektu plánované školní budovy. Z došlých návrhů byla vybrána práce vídeňského architekta Gustava Corompaye jako nejlepší a bylo rozhodnuto ji provést. Cestou nabídky dostal zakázku pražský stavitel V. Nekvasil a chebský civilní inženýr Johann Siegl. Dne 13. dubna 1874 mohlo se začít se stavbou školy v ulici J. V. Sládka. Škola byla pojmenována podle korunního prince Rudolfa „Rudolfinum.“

Položení základního kamene 18. srpna 1874 byla velká slavnost. Na památku položení základního kamene byla v přízemí zazděna v pouzdru pergamenová listina na místě označeném křížem z černých cihel. Přiložen je kromě plánů budovy  také plán města, tenkrát běžné zlaté a stříbrné mince a četné fotografie.

Znění listiny základního kamene je následující:

My, starosta a rada královského města Chebu osvědčujeme a vyznáváme tímto, že dnes, 18. srpna 1874, za slavného panování Jeho c. k. apoštolského majestátu Františka Josefa I., císaře rakouského atd. atd. atd., bylo slavnostní položení základního kamene této ústřední školní budovy – s nejvyšším svolením pojmenované jménem Jeho císařské Výsosti, Jasnosti pana korunního prince arcivévody Rudolpha „Rudolphinum.“ – provedeno. Ve věrném plnění povinností našimi spoluobčany na nás vložené, starajíce se o blaho a vážnost našeho města podle nejlepšího vědomí a svědomí, rozhodli jsme se 15. října 1869 postavit novou školní budovu, v níž bude mládež vzdělávána k užitečným občanům. Provedením tohoto monumentálního díla jsme pověřili architekta pana Gustava Corompaye z Vídně, jehož plány byly znalci nejsvědomitěji přezkoumány a nalezeny nejlepšími. Výstavba byla rozhodnutím obecního  výboru z 29. prosince 1873 zahájena stavitelem panem V. Nekvasilem a Johannem Sieglem dne 13. dubna 1874. Kéž  Všemohoucí poskytne tomuto podnikání nejlepší ochranu, aby se budova stala ozdobou města a dlouho sloužila blahu a zdraví našeho města! Dáno v královském městě Chebu 18. srpna 1874 v den slavných narozenin Jeho c. k. apoštolského veličenstva, našeho nejjasnějšího pána a císaře.

 Adolph Tachezi, starosta

Albert Heitzer, radní                        Joseph Nitzl, radní

Adam Karg, radní                              Georg Gradl, radní

J. A. Widermann, radní                       Niklas Ernst, radní

W. F. Gruss, právník, městský tajemník

Stavba školní budovy Rudolfina byla dokončena 1. listopadu 1875 a po slavnostním vysvěcení městským děkanem P. Johannem Wenigem odevzdána svému účelu. Budova byla nejdříve určena osmitřídní chlapecké měšťanské škole, osmitřídní dívčí měšťanské škole, pětitřídní chlapecké obecné škole, pětitřídní dívčí obecné škole, učitelskému ústavu a cvičební škole. Později v ní byla umístěna státní vyšší reálná škola a učitelský ústav.

(Sturm 1952, 390)“

Z webových stránek interaktivní encyklopedie pocházejí také snímky ve fotogalerii.