Ministerstvo spouští pilotní provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Ministerstvo financí 15. 9. 2020 spustilo veřejný pilotní provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „Rejstřík vyloučených osob“), který je neveřejným informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo financí. Rejstřík vyloučených osob slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Cílem je ochrana ohrožených skupin osob před negativními následky z hraní hazardu. Chrání se tak nejen samotní hráči, ale také jejich rodiny a nejbližší okolí, které často trpí negativními důsledky s tím spojenými.

Ilustrační foto: G. Montani

Zákon o hazardních hrách předvídá možnost zápisu fyzické osoby do Rejstříku vyloučených osob z moci úřední nebo na základě žádosti fyzické osoby.

Do Rejstříku vyloučených osob zapisovány fyzické osoby:

které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,

kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení,

kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku, nebo

které o zápis samy požádají.

Zápis do Rejstříku vyloučených osob na žádost a případný výmaz provádí Ministerstvo financí. Ministerstvo financí doporučuje využít pro žádosti veřejnosti interaktivní formuláře, které jsou dostupné zde.

Metodický pokyn k vyplnění formuláře je dostupný zde (.PDF, 621 kB).

Žádosti týkající se Rejstříku vyloučených osob je možné zaslat elektronicky do datové schránky Ministerstva financí, e-mailem na adresu podatelna@mfcr.cz, případně v tištěné podobě poštou či osobně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana. Žádosti zasílané v tištěné podobě, resp. e-mailem, je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem, resp. uznávaným elektronickým podpisem.

 

Upozorňujeme, že je-li fyzická osoba zapsána do Rejstříku vyloučených osob na vlastní žádost, může požádat o výmaz z rejstříku vyloučených osob nejdříve jeden rok ode dne provedení zápisu.

 

Ministerstvo financí upozorňuje, že provozovatel hazardní hry je povinen zamezit osobě zapsané v Rejstříku vyloučených osob ve vstupu do herny nebo kasina, neumožnit jí zřídit nebo používat uživatelské konto od 20. prosince 2020. Nejpozději k tomuto datu se tedy nebudou moci osoby zapsané v Rejstříku vyloučených osob ve výše uvedeném smyslu účastnit hazardních her, a to i v případě, že o zápis do Rejstříku požádali dříve.