V kraji se bude otevírat centrum duševního zdraví. Na besedu přijde i spisovatel Formánek

V září se budou v Karlovarském kraji slavnostně otevírat Centra duševního zdraví, a to konkrétně v Chebu a v Karlových Varech. Akce se uskuteční 3. září. Nejdřív v Karlových Varech v kině Drahomíra na adrese Vítězná 50, Karlovy Vary 360 09, od 17 do 19:00 hodin. V Chebu se bude začínat ve 20 hodin v chebském divadle na adrese Divadelní náměstí 10, Cheb 350 02. Akce je určena pro širokou veřejnost.

Foto: Ilustrační

Na slavnostním otevírání bude pořádána beseda (diskuze) na téma duševního zdraví, společně s hosty, kterými budou Josef Formánek (český spisovatel a cestovatel) a Petr H. Batěk (básník, herec, zpěvák). Moderátorem diskuze bude pan Mgr. Martin Fojtíček (zakladatel společnosti Ledovec). Dále během dne ve městech vystoupí Cirkus Paciento z Plzně.

“ Jedná se o zcela novou službu v systému péče o lidi s duševním onemocněním, která je založena na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který 80 % času pracuje v terénu, tj. v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním,“ vysvětlila jedna z organizátorek Edita Kunertová. „Pacienti/klienti/osoby s duševním onemocněním tak fungují samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. Je to soubor vzájemně propojených lékařských, klinicko-psychologických a navázaných sociálních služeb (zejména služba sociální rehabilitace, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny) poskytovaných jednou nebo více organizacemi zajišťujícími v dané oblasti plnění (60 – 140 000 obyvatel) služby osobám s vážným duševním onemocněním,“ doplnila.
Záštitu nad akcí převzala hejtmanka Karlovarského kraje, Mgr. Jana Mračková Vildumetzová a svou účast na besedě přislíbil i ministr zdravotnictví Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA.
Akci pořádá FOKUS Mladá Boleslav z. s. ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví projekt „Destigmatizace“.
Cílem Ministerstva zdravotnictví je vytvořit v následujících letech síť až 100 Center duševního zdraví, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé republice.
Centrum duševního zdraví:
· poskytuje individualizovanou péči zejména vážně duševně nemocným – Severe Mental Ilness (SMI), koordinuje dostupné služby s ohledem na potřeby klientů/pacientů v jejich přirozeném prostředí
· je mezičlánkem mezi primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou -akutní i specializovanou – péčí
· funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity
· vytváří potřebné programy, zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojení ambulantní a lůžkové péče
· multidisciplinární tým CDZ pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným klientům/pacientům ze spádové oblasti bez čekací doby.

Cílová skupina CDZ:

1) klienti/pacienti se závažným duševním onemocnění (SMI – Serious/severe Mental Illness), či osoby ohrožené SMI, tak, aby mohli žít jako ostatní (většina společnosti) v podmínkách běžného života. Cílem činnosti je tedy i předcházení hospitalizací či jejich zkracování. Pokud jde o soby dlouhodobě hospitalizované nebo kvůli duševní nemoci dlouhodobě umístěné ve zdravotnických či sociálních zařízeních, je cílem jejich reintegrace do normálního, běžného života. CDZ poskytuje dlouhodobou péči zahrnující psychiatrickou a sociální rehabilitaci (službu sociální rehabilitace, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny).

2) osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI. Cílem CDZ je včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby

3) lidé v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi nevyžadující hospitalizaci. Akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací.
Cílem CDZ je krátkodobá intervence a předání do další péče.

Služby poskytované v CDZ

Veškeré služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem. Multidisciplinární tým poskytuje v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče minimálně následující služby:

– Služby terénního týmu
– Služby denní péče
– Služby krizové
– Služby psychiatrické
– Služby klinického psychologa
– Služby psychoterapeutické
– Podpora svépomocných činností

Centra duševního zdraví v Karlovarském kraji
V rámci národního projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost a financovaného z Evropského sociálního fondu podala společnost FOKUS Mladá Boleslav z.s. dvě žádosti na podporu projektu na zřízení Center duševního zdraví v Karlovarském kraji. Oba projekty uspěly a vznikla 2 Centra duševního zdraví:

– Centrum duševního zdraví Karlovy Vary, Plzeňská 1445/11, 360 01
– Centrum duševního zdraví Cheb, Mánesova 265/13, 350 02

A proč jsme je otevřeli? „Považujeme CDZ za velmi důležitý prvek v péči o osoby s duševním onemocněním, právě pro jeho možnosti práce v terénu, v přirozeném prostředí klienta a jeho široké personální obsazení – psychiatr, klinický psycholog, psychiatrické i zdravotní sestry, sociální pracovník, ale i tzv. peer konzultant, což je člověk s vlastní zkušeností,“ doplnila Edita Kunertová.