Zkontrolovat si údaje pro budoucí důchod může kdokoliv. Každoročně tak učiní přes 200 tisíc lidí

Do konce května měli zaměstnavatelé povinnost odeslat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidenční list důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017. Lze si ověřit, zda zaměstnavatel povinnost splnil? Ano, zkontrolovat si, zda máte údaje nejen za loňský rok, ale v zásadě za celou pracovní minulost v pořádku zaevidované, je snadné. Jedním ze způsobů je požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Jen za loňský rok ho na základě žádosti obdrželo celkem 105 060 lidí.

Údaje pro budoucí důchod lze mít jednoduše pod kontrolou

Bez ohledu na to, zda vám do důchodu zbývá dvacet, patnáct, deset nebo jen pět let, své tzv. důchodové konto (přesněji: údaje o svém důchodovém pojištění) můžete mít pod kontrolou. O vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění může totiž ČSSZ požádat každý, a to jednou za kalendářní rok. Obdrží ho zdarma. Tento přehled obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji: vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud v něm lidé objeví nedostatky, mohou je včas začít řešit.

Jak o informativní osobní list (přehled) důchodového pojištění požádat

Žádost lze podat písemně i elektronicky. Písemná žádost (formou dopisu či s použitím tiskopisu „Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění“ dostupného na webu ČSSZ) se zasílá na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou má být přehled zaslán. Žádost lze zaslat také e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny posta@cssz.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3; dále využitím online služby ePortálu ČSSZ.

Muži ročníku narození 1957 a ženy narozené v roce 1960 letos žádat nemusí, přehled obdrží automaticky

Lidem předdůchodového věku ČSSZ přehledy „důchodového konta“ letos na podzim opět zašle automaticky, aniž by museli žádat. V letošním roce je do dopisních či datových schránek dostanou muži narození v roce 1957 a ženy narozené v roce 1960, tj. přibližně sto tisíc lidí. Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již počtvrté. I ti, kteří podle svých slov důchod příliš „neřeší“, si díky ČSSZ budou moci předem zkontrolovat a ověřit, zda budou mít pro nárok na starobní důchod dostatečný počet let.

V případě dotazů a nejasností poradí odborníci na pracovištích ČSSZ

Je třeba vědět, že doklady o některých dobách ČSSZ ve své evidenci standardně nemá. Zejména jde o dobu studia, období péče o děti, doby výdělečné činnosti v cizině aj. Přesto mají pro důchod význam. Zpravidla se dokládají až při žádosti o důchod. Pokud si občan není jistý, jak případná „prázdná místa“ v přehledu dob pojištění doložit, kde získat chybějící doklady nebo zda dokumenty, které má, budou dostačující, lze doporučit, aby se obrátil na okresní správu sociálního zabezpečení, klientské centrum při pražském ústředí nebo call centrum ČSSZ, kde odborníci poradí a poskytnou konkrétní pomoc. Také vysvětlí, které doklady ČSSZ může zaevidovat v předstihu a které je třeba předložit až při sepisování žádosti o důchod.