Pozor, zdravotní pojištění si musí platit sami i někteří studenti

Do kdy platí za studenty zdravotní pojištění stát? To je otázka, se kterou si často lámou hlavu studenti i jejich rodiče. Samotné studium totiž není jedinou podmínkou. Svou roli hraje také věk.peníze-il.-5-na-web

Za nezaopatřené děti, což jsou mj. studenti ve věku do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání, platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Povinnost státu platit za studenta pojistné zaniká dnem jeho 26. narozenin. Zákon o veřejném zdravotním pojištění uvádí, že pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Učinit tak můžete jednoduše přímo na kterémkoli klientském pracovišti, nebo písemně (s využitím formuláře Přihláška a evidenční list pojištěnce), případně i telefonicky na čísle informačního centra 952 222 222.

„Další postup ohledně zařazení do patřičné kategorie plátců a placení pojistného se liší podle toho, zda jste jen studentem, nebo vedle studia navíc podnikáte či jste zaměstnán,“ uvedl Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Jestliže nejste zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou (a ani za vás neplatí stát pojistného z jiného „titulu“, třeba jako za příjemce rodičovského příspěvku nebo za invalidního důchodce) a uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc, musíte si začít platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. To znamená, že se musíte jako OBZP pojišťovně přihlásit (zároveň s odhlášením ze „státních pojištěnců“) a příslušnou částku pojistného musíte začít platit počínaje dubnem, kdy už po celý měsíc nejste státním pojištěncem.

Jestliže by student podnikal nebo byl zaměstnán, musel by po zániku souběhu kategorií „státní pojištěnec“ plus „OSVČ“ nebo „zaměstnanec“ začít odvádět pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro danou kategorii.

Jako OSVČ by musel student odvést měsíční zálohu alespoň ve výši minima již počínaje měsícem, ve kterém dovrší 26 let. Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ se totiž nevztahuje na osobu samostatně výdělečně činnou, za kterou je stát plátcem pojistného po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.

U zaměstnance musí zaměstnavatel odvést pojistné alespoň ve výši minima za dny po zániku nároku na platbu pojistného státem. Za osoby zaměstnané plní výše uvedenou oznamovací povinnost zaměstnavatel, samozřejmě pokud jsou mu skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za daného zaměstnance pojistné známy. Doporučujeme raději se u zaměstnavatele nebo přímo na pojišťovně informovat, zda byla oznamovací povinnost splněna.