Mariánské Lázně přivítají historicky první Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů

V Mariánských Lázních proběhne ve dnech 30. září až 1. října historicky první Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů, symbolicky právě v místě vzniku myšlenky evropské spolupráce trubačů. Již v pátek 30. září se od 19.30 hodin v kulturním domě Casino uskuteční společný koncert mysliveckých trubačů se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. V sobotu 1. října pak od 9  hodin mohou návštěvníci spatřit průvod trubačů, myslivců se psy a sokolníky, který projde sady Skalníka, Masarykovou alejí po schodech ke Kolonádě, kolem Zpívající fontány ke Karolíninu pramenu a po schodech do společenského domu Casino, kde bude Mistrovství Evropy zahájeno. Od 10.00 hodin bude probíhat základní kolo a tři nejlepší soubory v kategorii Es a B se pak utkají o historicky první titul Mistr Evropy ve finále, jehož začátek je naplánován na 16.00 hodin. Na soutěž se přihlásilo téměř 200 trubačů z 18 souborů z 6 států. Před slavnostním vyhlášením vítězů, které se bude konat od 20.45 hodin ve společenském sále Casino, se soutěžící sejdou v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ke Svatohubertské mši. Ve 22 hodin pak trubači společně zahrají u nasvícené Zpívající fontány na Kolonádě.mistrovství myslivci

„Již od počátku přípravy soutěže evropských trubačů jsme se soustředili především na myšlenku setkání a spolupráce. Snažili jsme se nezatížit soutěž mnohými a složitými pravidly, kategoriemi, výkonnostními stupni a umožnit všem účastníkům prožít radost ze hry a ze setkání. Jistě, někdo bude vítěz, ale podstatné je již samotné setkání, výměna zkušeností a poznávání lovecké hudby a tradic ostatních států,“ popisují myšlenku vzniku celé soutěže Petr Vacek a Petr Šeplavý, členové rady Klubu trubačů ČMMJ a hlavní organizátoři ME a dodávají: „Pokud se vše podaří a soutěž bude pokračovat i v budoucnu, tak naplníme naší ideu, kterou jsme přijali při rozhovoru s Reinholdem Stiefem v Mariánských Lázních před 25 lety.“

Posluchači budou moci porovnávat způsob hry a přednes v podání souborů ze Slovenska, Slovinska, Německa, Rakouska, Polska a z Česka. Komu se podaří nejvíce zaujmout mezinárodní porotu, se nedá ani odhadnout, protože všechny státy vyslaly do soutěže velmi kvalitní soubory. Slovensko a ČR dokonce vítěze národní soutěže a zajímavé tak bude srovnání jednotlivých stylů a škol. Soubory se však na mezinárodní úrovni pochopitelně nesetkávají poprvé. Je mnoho mezinárodních trubačských soutěží, které se konají v různých evropských státech. Tato soutěž je však první, která vytvořila nová vlastní pravidla pořádání soutěže, na kterých se zástupci trubačských velmocí z Německa, Rakouska, Slovenska, Polska a Česka shodli a podepsali před dvěma roky po koncertě v Rudolfinu společnou deklaraci. Od ostatních mezinárodních soutěží se liší především v tom, že se soutěží podle jednoduchých pravidel ME, která se snaží soutěž otevřít všem. Soubory se účastní s vědomím celostátních trubačských organizací. Povinné skladby si každý soubor musí vybrat ze seznamu skladeb a to tak, že nesmí hrát skladby své země, ale musí využít nabídku skladeb ostatních zemí. I když jsou pravidla ME jednoduchá, tak se rodila nesnadno. Trvalo mnoho let, než se podařilo najít přijatelnou shodu. Teprve první ročník však ukáže, zda je zvolená cesta ta správná. Zda bude rozvíjet setkávání a přátelství trubačů, bude výměnou zkušeností v rámci Evropy a především oslavou lovecké hudby, která u nás zapustila kořeny na konci 17. století.

„Zveme všechny myslivce, myslivecké trubače, milovníky lovecké hudby i lázeňské hosty, aby přijeli do Mariánských Lázní a podpořili naše soubory v soutěži o evropský titul. Těšíme se na vaši návštěvu,“ uzavírá Radek Šroler, předseda Klubu trubačů ČMMJ.

Program:

Pátek 30. 9. 2016            

19.30 – 21.00      Koncert – společenský dům Casino

Sobota 1. 10. 2016          

09.00 –  09.30     Průvod městem – městský park, Kolonáda

09.45 – 10.15      Zahájení soutěže – společenský dům Casino

10.15 – 14.00      Soutěž – 1. kolo – společenský dům Casino

16.00 – 17.00      Soutěž – finále – společenský dům Casino

18.00 – 19.00      Svatohubertská mše – kostel Nanebevzetí Panny Marie

20.45 – 21.45      Vyhlášení výsledků ME – společenský dům Casino

22.00 – 22.30      Troubení u Zpívající fontány – Kolonáda

 Trubači z Evropy se sejdou v Mariánských Lázních

V roce 1990 se v Mariánských Lázních konala mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů. Soutěže se tehdy se svým souborem zúčastnil velikán evropské lovecké hudby pan Reinhold Stief z Německa, jenž později pozval organizátory soutěže Petra Šeplavého a Petra Vacka na významnou akci, při níž obdržel kulturní cenu Německého mysliveckého svazu za svoji celoživotní činnost, kterou věnoval myslivosti a loveckému troubení. Při této příležitosti také poprvé společně hovořili o širší spolupráci trubačů na evropské úrovni.

Bohužel vážná nemoc Reinholda Stiefa ukončila rozvíjející se přátelství a spolupráci. Na rozloučenou poslal přátelům do Čech dopis, ke kterému přiložil baterku s přáním, aby jim její paprsek ukazoval správný směr při spolupráci a šíření lovecké hudby.

Čas ubíhal, ale myšlenka na společnou evropskou spolupráci nezapadla. Další historické setkání trubačů se uskutečnilo 11. ledna 2008 v Třeboni, na jihu Čech. Na pracovní seminář pozval český Klub mysliveckých trubačů zástupce klubů z Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska. Cílem setkání bylo zahájit užší spolupráci mezi jednotlivými trubačskými organizacemi, výměnu informací a přiblížení trubačských tradic v Evropě.

Počátkem srpna 2011 se v Chlumu u Třeboně v rámci tradičního letního kurzu trubačů opět sešli zástupci spřátelených klubů ze Slovenska, Polska, Rakouska a České republiky, aby projednali koordinaci významných akcí, spolupráci a především evropskou soutěž. Vzhledem k odlišnostem v pořádání, hodnocení a organizaci soutěží v jednotlivých zemích bylo dohodnuto, že pravidla pro Mistrovství Evropy budou vytvořena zcela nová a jednoduchá, tak aby nebránila účasti kteréhokoliv státu. V tomto duchu byl přípravou pověřen Klub trubačů ČMMJ a především Petr Vacek, který je i v zahraničí uznávaným odborníkem v oblasti lovecké hudby.

Po intenzivní debatě a bilaterárních jednáních dospěly přípravy k sepsání Deklarace, která byla dne 7. 12. 2014 podepsána u příležitosti mezinárodního koncertu v pražském Rudolfinu zástupci trubačů z Německa, Polska, Slovenska a České republiky za přítomnosti pozorovatelů z Rakouska.

 Klub trubačů ČMMJ:

Najdete nás ve třech chrámech. Chrámu lesa při lovu, chrámu božím při Svatohubertské mši a v chrámu hudby v Rudolfinu při koncertě České myslivecké vánoce.

 

  • Sdružuje trubače, autory a příznivce lovecké hudby
    • Propaguje a popularizuje myslivecké tradice, šíří a provozuje loveckou hudbu
    • Pořádá odborné, výukové a vzdělávací semináře
    • Organizuje národní a mezinárodní soutěže trubačů, přehlídky, koncerty, Svatohubertské mše a další akce mysliveckého troubení
    • Spolupracuje s obdobnými organizacemi v zahraničí

Klub trubačů navazuje na tradici české lovecké hudby založenou hrabětem F. A. Šporkem. Byl založen v roce 1991 u příležitosti konání Národní soutěže mysliveckých trubačů v Písku. Zaštiťoval jej v té době Český myslivecký svaz (ČMS) a historicky prvním předsedou se stal JUDr. Petr Vacek. S transformací ČMS na Českomoravskou mysliveckou jednotu (ČMMJ) se obměnil i název klubu trubačů na Klub trubačů ČMMJ. Další změna nastala v roce 2000, kdy byl zvolen předsedou klubu Ing. Vladimír Sekera. S nebývalým rozmachem činnosti mysliveckých trubačů vznikla potřeba dalších kroků. V lednu 2008 byl členskou schůzí klubu přijat Organizační řád klubu upřesňující pravidla vnitřního chodu a zvolen nový výkonný orgán – Rada klubu. Předsedou se stal opět JUDr. Petr Vacek. V letech 2011 – 2014 byl zvolen předsedou klubu Petr Šeplavý. Po volbách červnu 2014 se předsednictví klubu ujal Radek Šroler. Klub usiluje o spolupráci trubačů v Evropě a připravil spolu s Rakouskem, Německem, Slovenskem a Polskem ME mysliveckých trubačů. 7. prosince 2014 byla podepsána Deklarace, kde výše jmenované strany potvrdily svůj úmysl založit společnou soutěž, která se 1. října 2016 v Mariánských Lázních stane skutečností.

 Historie loveckého troubení

Koncem 17. století Hrabě František Antonín Spork nechal ve Francii u markýze Marca A. Dampierra, vrchního lovčího na dvoře Ludvíka XIV., vyučit Petra Röhliga a Václava Svídu hře na parforsní roh. To je považováno za začátek loveckého troubení v Čechách.

Mnoho českých hráčů a komponistů na lovecký roh se proslavilo nejen u nás ale i v zahraničí.

 Josef Hampl

1730 jako první přišel v Drážďanském orchestru s technikou krytí. Ta se v orchestrech přestala používat s nástupem lesního rohu se strojivem (klapkami). Na lovecké rohy se používá dodnes a při soutěži ji budeme moci slyšet.

Jan Antonín Mareš

V roce 1748 se po vyučení u slavných mistrů v Drážďanech a Berlíně dostal český muzikant Jan Antonín Mareš do služeb ruského velkokancléře Beztuševa. Tam byl komorním hudebníkem carevny Alžběty a stal se oblíbencem dvorního maršála Semena Kiriloviče Nariškina. Na podnět Nariškina organizoval hru na lovecké rohy zcela jedinečným způsobem. Protože měl po ruce jen málo zdatné trubače, vycvičil je tak, že každého naučil hrát jeden tón. Trubače pak vycepoval do té míry, že každý nasadil svůj tón jen v tom okamžiku, kdy na něho přišla řada. Každý trubač tedy představoval jednu píšťalu, jak ji vidíme na varhanách. První veřejné vystoupení bylo společenskou sensací. Stalo se tak v roce 1757 při slavnostním honu pořádaným na počest carevny Alžběty v loveckém zámku Ismajlovském u Moskvy. Tato první produkce za přítomnosti carského dvora a diplomatického sboru vyvolala úžas a vynesla maršálu Nariškinovi jmenování vrchním lovčím a Marešovi místo dvorního kapelníka.

Jan Václav Stich – Giovani Punto (konec 18. století)

Ve své době jeden z nejslavnějších hráčů na lovecký roh. Jeho umění se poklonil i sám W.A. Mozart.

Leopold Koželuh (1747 – 1818)

Byl český hudební skladatel a učitel hudby.

 

Ondřej Anton (přelom 17. a 18. století)

Trubač a komponista na Schwarzenberském panství v Českém Krumlově. Jak dorůstali jeho synové, dopisoval hlasy do svých skladeb, které se hrají dodnes.

 

1936 – Prof. Antonín Dyk – vydává první české lovecké signály a úlovky (krátké skladby k poctě ulovené zvěře). Oproti zvyklostem v tehdejší Evropě krátké skladby opatřil textem. Trubači hrají tzv. Trubačské Desatero – což je 10 základních skladeb provázejících hon.

Josef Selement (1926 – 2003)

Propagátor lovecké hudby, skladatel, myslivec a zakladatele Loveckého tria Praha. Josef Selement stál u vzniku Klubu trubačů a zasloužil se o novodobý rozkvět lovecké hudby v České republice. Také složil, případně upravil množství skladeb. Některé úlovky byly přijaty jako oficiální doplněk k Dykovým signálům.

 

Více informací na www.metrubaci.cz.

 

Informace o ME mysliveckých trubačů a Klubu trubačů:

Kontakt: Petr Šeplavý, petr@myslivci.cz, 774 423 033