Karlovarský kraj vyhlásí výzvu pro žadatele o kotlíkové dotace

Karlovarský kraj začne nabízet majitelům rodinných domů dotace na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Výzvu k předkládání žádostí vyhlásí 28. ledna 2016. Žádosti o dotaci bude od 2. března 2016 přijímat podatelna krajského úřadu. Formulář žádosti včetně dalších potřebných dokumentů bude zveřejněn spolu s výzvou. Cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností a snížit znečištění ovzduší.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Staré kotle bude možné vyměnit za moderní nízkoemisní kotle na uhlí, biomasu nebo kombinované kotle, za tepelná čerpadla nebo plynové kondenzační kotle. Podmínkou je, že nový zdroj tepla musí být vybraný ze seznamu registrovaných výrobků, který je k dispozici na http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1.

Dotace se pohybuje v rozmezí od 70 procent u kotlů na uhlí do 80 procent u kotlů na biomasu a tepelná čerpadla. Žadatelé z Karlových Varů a Otovic získají navíc bonus 5 procent. „ Celkové způsobilé náklady, ze kterých se finanční pomoc počítá, mohou dosáhnout maximálně 150 tisíc korun. Žadatel tedy získá nejvíce 127 500 korun. Dotaci obdrží lidé zpětně, to znamená po ukončení výměny a uhrazení všech nákladů dodavatelům,“ uvedl krajský radní Josef Hora.

O dotaci může požádat každý, kdo má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Dotaci bude možné žádat také na výměnu, která proběhla už dříve – nejdříve však 15. 7. 2015. K žádosti je vždy nutné přiložit fotodokumentaci původního kotle, případný písemný souhlas spoluvlastníků domu a souhlas vlastníka pozemku, pokud je jím ještě někdo další než žadatel. Další podmínkou je nutnost prokázat energetickou náročnost domu doložením průkazu energetické náročnosti budovy nejméně s hodnotou třídy „C“ (v předepsaných ukazatelích), případně záměr ji snížit, pokud současná hodnota nevyhovuje podmínkám programu.

Pokud bude nutné snížit energetickou náročnost domu a žadatel nevyužije nabídky programu Nová zelená úsporám na realizaci zateplení, musí žadatel v rámci dotace uskutečnit i takzvané mikroenergetické opatření, které doporučí energetický specialista.  Za mikroenergetické opatření se považuje například zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení sklepního stropu, dílčí výměna oken, dílčí zateplení dalších konstrukcí, výměna vstupních nebo balkonových dveří, výměna zasklení starších oken za modernější dvojskla,“ upřesnil radní. Seznam energetických specialistů zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu http://www.mpo-enex.cz/experti/. Součástí uznatelných nákladů jsou služby specialisty i provedení mikroenergetického opatření. Více informací se zájemci dozví na oddělení grantových schémat krajského úřadu, na webových stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz/kotliky nebo na úřední desce.