Od září 2014 onemocnělo v rámci epidemie „KLASTER“ 120 Chebanů

Nákaza hepatitidy typu A se šíří přímým kontaktem s nemocným člověkem, kontaminovanýma rukama nebo nepřímo kontaminovanou vodou, potravinami, předměty, vzácně i krví. Proto odborníci připomínají, že nejdůležitějším preventivním opatřením je dodržování základních zásad osobní hygieny, a to mytí rukou po použití WC, vždy před konzumací stravy a po příchodu z venku.myti-rukou

„Vzhledem ke zvýšenému výskytu žloutenky doporučujeme i provádění dezinfekce rukou dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem,“ uvádí Martina Prokopová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.

Je zcela nevhodné např. pít z jedné lahve, společně ukusovat svačinu, dělit se o společnou cigaretu, společně kouřit vodní dýmku a provádět další podobné činnosti. Nemalý význam má i mytí ovoce a zeleniny před konzumací. „Apelujeme i na rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost hygieně rukou u svých dětí. Další možnou prevencí je očkování proti žloutence typu A, které po podání 2 dávek dlouhodobě chrání před nákazou. Očkování se lze podrobit u ošetřujícího lékaře či v očkovacích centrech Karlovarského kraje na vlastní žádost, za úhradu,“ podotýkala.

Od září 2014 se začaly na Chebsku objevovat jednotlivé případy virové hepatitidy typu A bez významnější epidemiologické souvislosti. Během prosince 2014 byl zaznamenán významný nárůst počtu případů a od ledna 2015 je výskyt virové hepatitidy A na Chebsku označován jako epidemie „KLASTER“. Během února 2015 byla infekce zavlečena i do okresu Sokolov a během března se objevily první případy i na Karlovarsku. Od září 2014 k dnešnímu dni onemocnělo v rámci epidemie „KLASTER“ celkem 191 osob, a to 120 z okresu Cheb, 42 z okresu Sokolov a 29 z okresu Karlovy Vary. Celkem 89 postižených spadá do skupiny drogově závislých a osob bez přístřeší, tj. 46,6 %. Mezi nemocnými mírně převažují muži (57,1 %). Přehled hlášených případů virové hepatitidy typu A dle data onemocnění uvádí graf č. 1 a věkovou distribuci graf č. 2. Celkem bylo v souvislosti s epidemií „KLASTER“ vydáno 1492 rozhodnutí, z toho 1304 lékařských dohledů, 128 zvýšených zdravotnických dozorů a 60 rozhodnutí stanovujících/ukončujících protiepidemická opatření v kolektivech (z toho 36 stanovující opatření – 2 v MŠ, 12 v ZŠ, 1 v SŠ, 9 na pracovištích, 2 v ubytovnách, 7 v nákupních centrech, 2 v zařízeních poskytujících služby osobám v tíživé životní situaci, 1 ve věznici a 24 ukončující opatření – 2 v MŠ, 8 v ZŠ, 6 na pracovištích, 2 v ubytovně, 5 v nákupních centrech, 1 v zařízení poskytující služby osobám v tíživé životní situaci). Žádné z dětí neonemocnělo kontaktem s nemocným VHA v předškolním ani školním kolektivu.

Graf č. 1 – Epidemie „KLASTER“ – přehled případů virové hepatitidy typu A dle data onemocnění

ž 11

Graf č. 2 – Epidemie „KLASTER“ – věková distribuce nemocných virovou hepatitidou typu A

ž 22

Ve stejném období od září 2014 k dnešnímu dni bylo mimo epidemii „KLASTER“ v Karlovarském kraji hlášeno dalších 45 onemocnění virovou hepatitidou A (případy bez prokázané epidemiologické souvislosti s případy spadající do epidemie), a to 5 případů z okresu Cheb, 7 případů z okresu Sokolov a 33 případů z okresu Karlovy Vary. Celkem u 4 postižených byla zjištěna pozitivní drogová anamnéza. Mezi nemocnými není významný rozdíl mezi pohlavími (muži 51,1 % a ženy 48,9 %). Přehled sporadických a rodinných případů virové hepatitidy typu A dle data onemocnění uvádí graf č. 3 a věkovou distribuci graf č. 4. V souvislosti s těmito případy a případy z jiných krajů ČR byla rozhodnutím rovněž nařízena protiepidemická opatření, bylo vydáno celkem 624 rozhodnutí, z toho 567 lékařských dohledů, 48 zvýšených zdravotnických dozorů a 9 rozhodnutí stanovující/ukončující protiepidemická opatření v kolektivu (z toho 6 stanovující opatření – 3 v ZŠ, 1 v hotelu, 1 ve věznici, 1 na pracovišti a 3 ukončující opatření – 1 v ZŠ, 1 v hotelu, 1 ve věznici).

Graf č. 3 – Sporadické a rodinné případy virové hepatitidy typu A dle data onemocnění

ž 33

 

Graf č. 4 – Sporadické a rodinné případy virové hepatitidy typu A – věková distribuce

ž 44

Souhrnně od září 2014 k dnešnímu dni onemocnělo v Karlovarském kraji virovou hepatitidou typu A celkem 236 osob, a to 125 z okresu Cheb, 49 z okresu Sokolov a 62 z okresu Karlovy Vary. Přehled všech hlášených případů virové hepatitidy typu A dle data onemocnění uvádí graf č. 5 a místní rozložení mapa v příloze.

Graf č. 5 – Hlášené případy virové hepatitidy typu A v Karlovarském kraji dle data onemocnění

ž 55

Tento trend je pro Karlovarský kraj neobvyklý, v minulosti byly hlášeny pouze ojedinělé případy do 10 případů virové hepatitidy typu A za rok. Výskyt virové hepatitidy typu A souvisí zejména s nedostatečně prováděnou hygienou rukou. Virus hepatitidy typu A vylučuje nemocný člověk stolicí a vstupní branou nákazy je zažívací trakt. Tento virus je velmi odolný vůči vlivům zevního prostředí, přežívá týdny při pokojové teplotě, léta ve zmrazeném stavu. Zničen je např. po pětiminutovém varu, po deseti hodinách při teplotě 60 °C, po působení dezinfekčních přípravků s virucidním účinkem.

ž 66