Otázka týdne pro Oldřicha Tichého mluvčího VZP

Co je míněno „dokladem o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině“, který musí pojištěnec předložit své zdravotní pojišťovně, aby mu bylo uznáno odhlášení z pojištění v ČR při dlouhodobém pobytu v zahraničí?OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stačí předložit doklad o jakémkoli pojištění, které v případě potřeby pokryje náklady na léčení a případně repatriaci. Za pojištění v cizině se tedy považuje vedle zdravotního pojištění uzavřeného a placeného v cizině (zejména v souvislosti se zaměstnáním) také cestovní pojištění, které zahrnuje pojištění léčebných výloh. Cestovní zdravotní pojištění léčebných výloh v zahraničí poskytují komerční pojišťovny; výhodně si ho můžete sjednat u Pojišťovny VZP, a.s. Lze akceptovat i pojištění úhrady zdravotní péče v zahraničí prostřednictvím bankovní platební karty. Platnost pojištění se ale u většiny platebních karet pohybuje jen v rozmezí 60-90 dní, přičemž pojištění vzniká překročením hranice ČR. Bývá tedy využíváno pro opakované krátkodobé zahraniční cesty. Pokud přesto tento způsob pojištění využijete při dlouhodobém pobytu, musíte pak předložit doklad o uzavřeném pojištění v zahraničí na zbývající období tak, aby pojištění pokrylo celou dobu pobytu.

Pro odhlášení z českého systému veřejného zdravotního pojištění je třeba splnit tři podmínky: pojištěnec je dlouhodobě v cizině (jde o nepřetržitý pobyt delší než 6 měsíců), je v cizině zdravotně pojištěn a učinil u své zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Odhlásit se zpětně není možné. Prohlášení (a průkaz pojištěnce) ale můžete doručit na pojišťovnu až v době, kdy už v zahraničí jste. Povinnost platit pojistné však zanikne až dnem, který je uveden v písemném prohlášení, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno.

Doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce je pojištěnec povinen předložit dodatečně, současně s opětovným přihlášením u své zdravotní pojišťovny v ČR. Pokud ho nepředloží, musí doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo; jen penále se v takovém případě nevymáhá. Jestliže by doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině nekryl celou dobu, musel by pojištěnec doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc; penále se v takovém případě rovněž nevymáhá.

Nezapomeňte také, že chcete-li se odhlásit a neplatit v ČR pojistné z titulu dlouhodobého pobytu v cizině, musíte vrátit svůj průkaz pojištěnce a po celou dobu nesmíte na účet své české pojišťovny čerpat žádnou zdravotní péči, ať v cizině, nebo v ČR. Není ani možné, aby vám pojišťovna dodatečně refundovala, co jste případně v zahraničí v té době zaplatil za poskytnutou zdravotní péči.

Připomínáme, že pro odhlášení se z českého systému zdravotního pojištění platí jiná pravidla v zemích EU! Pojištěnec se MUSÍ odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže vykonává v jiné zemi EU výdělečnou činnost, na jejímž základě se stává tamním pojištěncem. I v zemích EU však můžete ustanovení o dlouhodobém pobytu využít, pokud tamním právním předpisům o sociálním a zdravotním zabezpečení nepodléháte.