Posvěcená voda má očišťující moc

Povídání o svátku Křtu Páně s otcem Metodějem, duchovním správcem pravoslavného chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázních .

Foto: Archiv Pravoslavné církevní obce ve Františkových Lázních

Jak byste nám svátek Křtu Páně přiblížil?

Svátek Křtu Páně neboli Zjevení Páně je v pravoslavné církvi po Velikonocích druhým nejvíce oblíbeným svátkem církevního roku. Patří mezi tzv. dvanáctero velkých svátků. Je připomínkou novozákonního biblického příběhu křtu Ježíše Krista v Jordáně. Na svátkové ikoně je zobrazen Jan Křtitel křtící Krista. Z oblak vystupuje žehnající ruka Boha Otce a Duch svatý je na ikoně zobrazen v podobě sestupující holubice.

Jaké je poselství svátku?

Svátek Zjevení Páně je velmi blízký svátku Narození Páně. Oba svátky poukazují totiž k zjevení Boha lidem v osobě Ježíše Krista. Svátek Narození Páně je poprvé samostatně slaven v západní části Římské říše. Na Východě byl svátek Narození oslavován spolu se svátkem Zjevení Páně. Později se ustálilo slavení svátku Narození 25. prosince a svátku Zjevení 6. ledna. Oba svátky jsou oslavou vtělení Boha. Bůh, který ve Starém zákoně zůstával vždy nepopsatelný a neuchopitelný, se stal člověkem a přebýval s lidmi. V důsledku to znamená, že Bůh přijal lidskou přirozenost a člověk může přijímat tu Božskou. V události křtu Páně v Jordáně se zároveň Bůh lidem ukazuje jako svatá Trojice – Bůh Otec, Syn a Duch svatý.

Foto: Archiv Pravoslavné církevní obce ve Františkových Lázních

Jak oslava svátku probíhá?

V den svátku Zjevení Páně se slouží slavnostní bohoslužba se svátečními zpěvy a obřadními modlitbami. Po bohoslužbě následuje tzv. velké svěcení vody. Při velkém svěcení se světí voda v nádobách uvnitř chrámu, často se ale světí i nějaký blízký přírodní zdroj – pramen, řeka, jezero či rybník. Věříme, že voda posvěcená v den svátku má léčivé účinky a očišťující moc. Takto posvěcenou vodu uchováváme v chrámu k potřebě věřících po celý rok.

Co lidé s touto vodou dělají?

Voda je určena předně k pití a koupelím, posvěcují se s ní ale i domy, plodiny, nové spotřebiče, cokoliv, co přináší člověku užitek. Každý věřící si ve sváteční den odnáší z chrámu svěcenou vodu. V našich skromných podmínkách světíme v den svátku zhruba 500 litrů vody. Ve velkých chrámech se světí obrovské tisícilitrové cisterny.

Také světíte nějaký vodní zdroj v přírodě?

Po bohoslužbě a svěcení vody v chrámu se už v menším počtu tradičně ubíráme k františkolázeňskému pramenu Luisa. Zde se opakuje obřad svěcení, po kterém kněz zprvu polévá ty nejvíce otužilé farníky vodou, na závěr kněz polévá svěcenou vodou i sám sebe.

Jaký je to pocit polévat se studenou vodou, když je venku třeba -10 °C?

Jde spíše o to překonat tu bariéru v mysli.  V Rusku se v den Zjevení Páně polévají venku se souhlasem rodičů i děti ve školkách. Nepamatuji si, že by někdo na základě tohoto polévání nebo koupání v posvěcené vodě onemocněl.

Proč zrovna pramen Luisa?

Pramen Luisa jsme si vybrali zcela záměrně. Altánek svým tvarem připomíná raně křesťanské baptisterium. Je to jeden z nejkrásnějších pavilonů ve Františkových Lázních. Symbolické je i to, že vyvěrající voda je de facto vývěrem tří různých podzemních pramenů.

V kolik hodin u vás sváteční bohoslužba začíná?

Sváteční liturgie v chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázních se koná tuto neděli 19. ledna v 10:00. Po svěcení vody v chrámu se přibližně ve 12:30 odebereme k blízkému pramenu Luisa.