Chystá se osvětová konference o zdravotní a návazné péči

V Kulturním centru Svoboda v Chebu se bude konat osvětová konference pod názvem „Zdravotní a návazná péče o pacienty v Chebu a okolí“ určená pro širokou veřejnost. Konference chce účastníky seznámit s lokálně dostupnými zdravotně-sociálními službami a zároveň i reflektovat nová aktuální témata, která provázejí současné zdravotnictví, a to jak na lokální, tak na celorepublikové úrovni.  Vstup na konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 10. října, je díky finanční podpoře města Cheb a řady dalších sponzorů bezplatný. O konferenci jsme si povídali s hlavním organizátorem, otcem Metodějem Koutem, pravoslavným duchovním, nemocničním a hospicovým kaplanem.

Co Vás přimělo k uspořádání konference na téma zdravotních, sociálních a návazných služeb v Chebu a blízkém okolí?

Jako duchovní se ve svém volném čase věnuji kaplanské službě v nemocnici a hospici. Často se setkávám s tím, že lidem chybí základní informace o tom, jaké služby jsou lokálně k dispozici. Někdo v rodině třeba začne stonat nebo se změní jeho zdravotní stav, míra soběstačnosti a nastanou problémy. Mnoho rodin se najednou ocitá pod tlakem a začne zvažovat hospitalizaci. Ptají se: „Zvládneme se o dědečka/babičku postarat? Není to nad naše síly?“ Celou řadu podobných těžkých životních situací je přitom možné řešit s dopomocí zvenku. Lidé ale musí vědět, kam se obrátit o pomoc.

Cílem je tedy informovat o dostupných existujících službách?

Ano, jde o osvětu, dostat informace k lidem. Aby lidé měli představu o tom, co je to pečovatelská služba, co je to asistenční služba, jaké služby poskytuje hospic, kam se mohu obrátit s žádostí o právní poradenství. Vedle lokálních témat je součástí konference i celá řada témat, která určují podobu, kvalitu i limity našeho zdravotnictví. Např. stárnutí populace, větší informovanost pacientů a z ní plynoucí i větší míra zodpovědnosti činit rozhodnutí a nést spoluzodpovědnost za své tělesné, duševní i duchovní zdraví. Zdravotnictví se proměňuje a rozhodně si už nevystačí s jedinou institucí typu nemocnice…

Co tím máte přesně na mysli, že si zdravotnictví nevystačí s jedinou institucí?

Kvalitní péče o veřejné zdraví v sobě kumuluje celý komplex funkčních ambulantních a domácích zdravotních, sociálních i návazných služeb… Pestrost těchto služeb přitom mohou ovlivňovat do velké míry sami občané. Žádná kamenná instituce nenahradí informované, angažované a uvědomělé občany, kteří začnou měnit systém k lepšímu. Je to z mého pohledu výsostně svobodný akt, angažovat se ve prospěch širšího celku namísto neustálého očekávání, že problém vyřeší někdo institucionálně ze shora.

Kdo je organizátorem konference?

Většinu koordinačně-organizačních věcí mám na starosti já sám, ale pomáhá mi organizační tým, který tvoří celá řada lidí. Nejbližší spolupracovníci a konzultanti jsou zdravotní sestry Věra Luhanová a Miluše Zavřelová, ředitelka Hospice Sv. Jiří Alena Votavová a předsedkyně Asociace nemocničních kaplanů Anna Šourková. Pořádání konference chápu jako přirozenou součást své kaplanské služby. Díky tomu, že jsem zároveň duchovním Pravoslavné církevní obce ve Františkových Lázních, tak mi má církevní obec poskytla k pořádání konference nutné technické zázemí a počáteční finanční podporu. S organizací mi bezplatně pomáhá celá řada dalších nesmírně pracovitých kolegů a přátel z Hospice Sv. Jiří, z Chebské nemocnice, ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, z Asociace nemocničních kaplanů, z města Cheb, z římskokatolické církve i místní charity. Jsem rád, že v případě potřeby mohu požádat o konzultaci manažery, právníka i účetní. To hodně věcí ulehčuje. Určitě mám velkou potřebu všem říci: „Moc Vám děkuji za pomoc.“

Jak se podařilo získat finance k pořádání konference?

Velký dík patří městu Cheb, které je hlavním sponzorem konference. Město Cheb zajistilo přednáškový sál v Kulturním centru Svoboda, vedle pronájmu sálu také přispělo na úhradu základního občerstvení pro účastníky. Starosta Chebu Antonín Jalovec převzal nad akcí osobní záštitu. Pořádání konference dále finančně podpořilo město Františkovy Lázně, firma Rejman logistics, s.r.o. a Pravoslavná církevní obec ve Františkových Lázních. Tesco Hypermarket Sokolov podpořil konferenci věcnými dary, konzultační pomoc poskytla advokátní kancelář Libora Duška.

Na jaké osobnosti a témata se mohou návštěvníci konference těšit?

Určitě věřím, že každá z přednášek bude zajímavým a inspirativním setkáním s výraznými lokálními i „přespolními“ osobnostmi. Celkem vystoupí s příspěvkem 15 přednášejících. Samozřejmě mám velikou radost, že pozvání přijal MUDr. Zdeněk Kalvach, jehož celoživotní práce a přínosu v oblasti geriatrie si nesmírně vážím. Těší mne také přislíbená účast MUDr. Ondřeje Kopeckého, který se zasazuje o rozvoj paliativní péče v nemocnicích. Samozřejmě jako kaplan oceňuji, že přijede bývalý předseda kaplanské asociace, zkušený kaplan senior Vítězslav Vurst. Těším se i na tematický program herce Jana Potměšila, který je podle mne krásným příkladem toho, že konfrontace s těžkou životní událostí nemusí nutně znamenat jen to, že něco ztrácím, ale že mám zároveň i díky nějaké zkoušce příležitost duchovně, duševně i osobnostně růst, a tak poznávat nové kvality svého života.

Na závěr bych se zeptala, jakým způsobem se mohou zájemci na konferenci přihlásit?

Přihlašovat se na konferenci je možné na e-mailu otec.metodej@gmail.com, kde zájemci obdrží další instrukce a postup přihlášení. Ohledně bližších informací, dotazů či pomoci s přihlášením je k dispozici uvedený e-mail, případně telefonní kontakt 773 660 205.