ČSSZ informuje: Komu může být letos přiznán starobní důchod

Letos vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou zákonem daného důchodového věku a získají potřebnou dobu důchodového pojištění alespoň 35 let.

Splnění těchto podmínek ale neznamená povinnost o důchod žádat a není ani důvodem k ukončení výdělečné činnosti. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit.

Kdo v roce 2019 dosáhnou důchodového věku:

  • muži narození v období od září 1955 do června 1956;
  • bezdětné ženy narozené v lednu až říjnu 1956;
  • ženy narozené v lednu až říjnu 1957, které vychovaly jedno dítě;
  • ženy narozené v lednu až říjnu 1958, které vychovaly dvě děti;
  • ženy narozené v lednu až říjnu 1959, které vychovaly tři či čtyři děti;
  • ženy narozené v lednu až říjnu 1960, které vychovaly pět a více dětí.

Jen dovršení důchodového věku nestačí

Aby lidem mohl být přiznán starobní důchod, musí ještě získat alespoň 35 let důchodového pojištění (tzv. odpracovaných let), do kterých se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění, např. péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby. Pokud někteří občané důchodového věku nesplní podmínku 35 let důchodového pojištění, nárok na starobní důchod jim vznikne též, ale jen za předpokladu, že získali alespoň 30 let „čisté“ doby pojištění (bez náhradních dob).

Důchodová kalkulačka a přehled dob pojištění je i online

Přesné datum svého důchodového věku lidé snadno zjistí pomocí důchodové kalkulačky ČSSZ, která slouží také k informativnímu výpočtu orientační výše starobního důchodu. Budoucí důchodci (ti, kteří jsou v období krátce před dosažením důchodového věku či uvažují o odchodu do důchodu v horizontu maximálně 5 let) mohou pro orientační výši důchodu využít online službu ePortálu ČSSZ – důchodovou kalkulačku (automaticky „načte“ údaje evidované v ČSSZ na tzv. důchodovém kontě). Přehled o dobách důchodového pojištění získají lidé z informativního osobního listu důchodového pojištění, o který mohou ČSSZ jednou ročně zdarma požádat, nebo online prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Přihlášení k ePortálu ČSSZ je jednoduché a v současné době si lidé mohou zvolit ze tří způsobů: cestou datové schránky, prostřednictvím tzv. eObčanky (od 1. 7. 2018 nový elektronický občanský průkaz s čipem) nebo snadnou aktivací uživatelského účtu (jméno, heslo, SMS kód).

O důchod je třeba požádat

Kdo se rozhodne o důchod požádat, musí se obrátit na okresní (v Praze Pražskou, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště, kde s ním žádost o důchod sepíší. Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu, později je to možné kdykoliv. Důchod lze přiznat se zpětnou platností, jeho doplacení je však možné nejvýše 5 let zpětně od data uplatnění žádosti. ČSSZ každým rokem v průměru obdrží cca 200 tisíc žádostí o starobní důchod, o kterých následně rozhoduje.

Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání řádného starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti (podléhá-li odvodům na sociální pojištění) pak lze požádat o přepočet důchodu.

Parametry výpočtu důchodu přiznaných v roce 2019:

  • výše základní výměry důchodu činí 3 270 Kč;
  • rozhodné období, za něž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, zahrnuje roky 1986 až 2018;
  • redukční hranice pro stanovení výpočtového základu jsou I. hranice 14 388 Kč a II. hranice 130 796 Kč;
  • procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu. Výpočtový základ se stanovuje z osobního vyměřovacího základu (průměru příjmů za rozhodné období, příjmy se upravují příslušnými koeficienty na úroveň současné hodnoty) tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 %, k částce nad II. redukční hranici se nepřihlíží.

Příklad výpočtu starobního důchodu přiznaného v roce 2019

Muž, narozený 15. 1. 1956, dosáhne důchodového věku (63 let a 6 měsíců) 15. 7. 2019 a k tomuto datu požádá o přiznání důchodu. Získal celkem 45 roků pojištění. Osobní vyměřovací základ (OVZ) tohoto muže za období let 1986–2018 činí 25 000 Kč.

Výpočtový základ z OVZ ve výši 25 000 Kč se stanoví tak, že částka 14 388 Kč náleží v plné výši a k této částce se přičte 26 % rozdílu mezi částkou 14 388 a 25 000 Kč, tj. 26 % z částky 10 612, což je po zaokrouhlení 2 760 Kč. Výpočtový základ je tedy 17 148 Kč (14 388 + 2 760).

Procentní výměra důchodu činí 67,5 % z výpočtového základu (45 x 1,5 % za každý rok pojištění), její výše bude tedy 11 575 Kč. K ní bude náležet základní výměra 3 270 Kč, starobní důchod tak bude celkem činit 14 845 Kč.

Tabulka: Výše důchodu podle osobního vyměřovacího základu*)

Osobní vyměřovací základ Výše důchodu
10 000 10 020
12 500 11 708
15 000 13 090
20 000 13 968
25 000 14 845
30 000 15 723
40 000 17 478
50 000 19 233

*) platí pro stejnou výchozí situaci z příkladu