Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2018

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2018.peníze-1-na-web

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 28 250 Kč
Přepočítávací koeficient za rok 2016 1,0612
„Průměrná mzda“(všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací koeficient) 29 979 Kč
Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení(48násobek průměrné mzdy) 1 438 992 Kč
Splatnost pojistného na sociální zabezpečení od 1. do 20. dne následujícího měsíce
POJISTNÉ NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu- zaměstnanec 6,5 %
– zaměstnavatel(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) 22,7 %
– OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) 29,2 %
– osoba dobrovolně účastna důchodového pojištění 28 %
Maximální záloha OSVČ 35 016 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ do podání Přehledu za rok 2017- při hlavní činnosti(25 % průměrné mzdy roku 2017) 7 058 Kč
– při vedlejší činnosti(10 % průměrné mzdy roku 2017) 2 824 Kč
– Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ v měsíci podání Přehleduza rok 2017 a dalších- při hlavní činnosti(25 % průměrné mzdy roku 2018) 7 495 Kč
– při vedlejší činnosti(10 % průměrné mzdy roku 2018) 2 998 Kč
Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ do podání Přehledu za rok 2017(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)- při hlavní činnosti 2 061 Kč
– při vedlejší činnosti(s povinností platit zálohy) 825 Kč
Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ v měsíci podání Přehledu za rok 2017 a dalších (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)- při hlavní činnosti 2 189 Kč
– při vedlejší činnosti(s povinností platit zálohy) 876 Kč
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost (za rok 2018) 71 950 Kč
Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění minimálně 2 099 Kč
DŮCHODY
Výpočet osobního vyměřovacího základu pro stanovení procentní výměry důchodu- do I. redukční hranice 100 %
– nad I. do II. redukční hranice 26 %
– nad II. redukční hranici nepřihlíží se
Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu- I. redukční hranice 13 191 Kč
– II. redukční hranice 119 916 Kč
Výpočet procentní výměry důchodu z výpočtového základu- za celý rok pojištění bez účasti na důchodovém spoření 1,5 %
– za celý rok pojištění s účastí na důchodovém spoření(platí pro období let 2013-2015) 1,2 %
Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2018 2 700 Kč
Potřebná doba důchodové pojištění pro nárok na starobní důchod (v roce 2018) 34 let
Důchodový věk Kdo má nárok na důchod v roce 2018
Zjištění věku pro odchod do starobního důchodu, předčasného starobního důchodu Věková kalkulačka
POJISTNÉ NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu (VZ)- zaměstnanec 0
– zaměstnavatel 2,3 %
– OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná – dobrovolná účast 2,3 %
Měsíční pojistné OSVČ- minimální- maximální- z průměru určeného VZ na naposledy podaném Přehledu připadající na jedenměsíc činnosti; k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží

–   nelze-li stanovit měsíční základ z VZ na Přehledu, činí ½ průměrné mzdy

115 Kčindividuální výpočet
Rozhodný příjem podmiňující účast na pojištění 2 500 Kč
DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění- I. redukční hranice 1 000 Kč
– II. redukční hranice 1 499 Kč
– III. redukční hranice 2 998 Kč
Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného1)– do I. redukční hranice 90 %
– nad I. do II. redukční hranice 60 %
 – nad II. do III. redukční hranice 30 %
– nad III. redukční hranici nepřihlíží se
Výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu- od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 60 %
– od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 66 %
– od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 72 %
Zahájení výplaty nemocenského od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti
Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného1) z redukovaného denního vyměřovacího základu 60 %
Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské2) a vyrovnávacího příspěvkuv těhotenství a mateřství- do I. redukční hranice 100 %
– nad I. do II. redukční hranice 60 %
– nad II. do III. redukční hranice 30 %
– nad III. redukční hranici nepřihlíží se
Výše peněžité pomoci v mateřství a otcovské2) z redukovaného denního vyměřovacího základu 70 %
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci (nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo) a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení (nebo ustanovení)
Výpočet orientační výše dávek nemocenského pojištění Kalkulačka 2018
Další údaje
Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v případě exekucena důchod nebo dávky nemocenského pojištění 6 226 Kč
Zvýšení nezabavitelná částky na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat 1 557 Kč

1) Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018

2) Otcovská poporodní péče – otcovská od 1. 2. 2018