Informační centrum bude sloužit volajícím při událostech s velkým počtem zasažených

Ve speciálně navržené aplikaci se budou shromažďovat identifikační údaje o všech účastnících nehod či jiných mimořádných událostí. P hasiči

Po dopravní nehodě autobusu plného cestujících s dodávkou převážející biologický materiál jsou na místě nehody desítky zraněných. Postupně jsou odváženy do všech nemocnic v kraji. Taková byla rozehra připraveného taktického cvičení. Tentokrát ale u simulované nehody necvičily posádky záchranné služby, hlídky policie či družstva zásahových hasičů. Do cvičení se zapojila jen operační střediska složek IZS a také svolané Informační centrum IZS. Právě nový projekt infomačního centra je novinkou, kterou zavedly složky IZS v Karlovarského kraji. Jedná se o unikátní systém, který zatím nikde jinde v republice nefunguje.

Projekt „Informační centrum IZS“ (dále jen „IC“) vznikl veden snahou vyřešit doporučení vyplývající z dokumentu „Soubor typových činností IZS č. 9/2008“, kde je uvedeno, že v případě mimořádné události s hromadným postižením osob je vhodné vytvořit IC, kde se mohou občané dotazovat na své blízké. Při každé takovéto události vzniká hned několik seznamů o obětech (postižených), které vytváří HZS, PČR, ZZS, zdravotnická zařízení atd. Tyto seznamy se často v mnohém rozcházejí (v počtech, jménech, směřování do zdravotnických zařízení apod.). Aby mělo IC IZS praktický smysl v době zásahu, bylo zapotřebí posadit k jednacímu stolu představitele základních složek IZS, ale také zástupce klíčových zdravotnických zařízení v regionu (KKN a.s. a NEMOS Group v Karlovarském kraji), kteří společně vytvořili informační platformu, na které budou všechny zainteresované subjekty vzájemně sdílet jednotné údaje o obětech (pacientech, svědcích, pohřešovaných atd.). Jako účinný nástroj byla v rámci projektového týmu vyvinuta aplikace, která prostřednictvím internetového přístupu umožňuje všem spolupracujícím stranám (složkám, nemocnicím) on-line zadávat údaje o postižených osobách, přičemž každý subjekt zadává informace, k nimž je kompetentní (PČR ztotožňuje, ZZS přidává informace o směřování pacientů do cílových zařízení, nemocnice uvádí zdravotní stav pacienta atd.).

Díky tomu mají operátoři IC IZS (příslušníci HZS KVK) okamžitý a především aktuální přehled o obětech a mohou tak efektivně poskytovat informace veřejnosti. Zmíněná aplikace je řešena velmi přehledně a účelně, aby poskytovala rychlou orientaci všem, kdo mají oprávnění editovat údaje. Operátor tedy vidí, o kterých obětech již může podat informaci a o kterých ještě ne (nejsou např. ztotožněni). Zároveň může do aplikace doplňovat informace, které získá od volajících, což napomáhá k identifikaci poptávaných osob atd. Aplikace pilotně nazvaná „MicroRescue“ je díky podpoře Karlovarského kraje zpřístupněna řadě subjektů (mimo uvedených složek IZS je to ještě KHS), které ji užívají bezplatně (financování zajišťuje kraj). V následujícím období chystáme propojení rozšířit i na mezinárodní letiště Karlovy Vary, případně další velké přepravce osob. Na popisovaném projektu není unikátní jen webová aplikace (informační systém), která byla vyvinuta „na míru“ specifické činnosti složek IZS a zdravotnických zařízení. Unikátní je především fakt, že se dokázalo takové množství subjektů na principech fungování IC IZS shodnout a společně jej vymyslet a realizovat. Snahou HZS KVK bude toto myšlenku šířit i do dalších regionů, neboť mimořádné události neznají hranice krajů a informace o postižených osobách je potřeba sdílet průřezově. Projekt byl projednán v Bezpečnostní radě Karlovarského kraje i orgánech kraje, které zajistili finanční stránku projektu. Občan se o aktivaci IC (v případě hromadného postižení osob) dozví prostřednictvím médií i sociálních sítí HZS a ZZS. Na internetových stránkách HZS KVK, KHS KVK (v budoucnu i ostatních partnerů) občan nalezne nejen číslo informační linky, ale také základní údaje o tom, jaké informace zde může získat a kdy je vhodné linku využít. V době mimo aktivaci IC IZS je tato linka směrována na KOPIS HZS KVK a občan se tak vždy dovolá.

V běženém provozu je také možné aplikaci využívat např. při záchraně osob ze zakouřených prostor (bytové domy apod.) nebo při evakuacích osob při zásazích s přítomností chemických látek (únik Cl2 atd.), kde jsou evakuované osoby zaneseny do aplikace a zdravotnická zařízení mohou i v pozdější době spojovat pacienty s mimořádnou událostí (někteří lidé se nechávají ošetřit až později /latentní účinek látek/). Obdobně se dá postupovat při hromadných nákazách, jež řeší KHS atd. Zde nejlépe sedí motto používané psychologickou službou HZS ČR – „Víme o sobě“.

Výsledkem projektu je efektivní součinnost složek IZS, nemocnic, ale i dalších zainteresovaných subjektů (přepravci osob apod.), při zásazích s hromadným postižením osob, kde dokážeme rychle a kompetentně sdělit příbuzným kde se jejich blízcí nachází v daný okamžik a jakým způsobem se s nimi mohou setkat.

Do pondělního taktického cvičení se zapojily všechny subjekty, které budou informační systém používat. Vyzkoušelo se v reálném čase jak zapisování údajů do aplikace, tak zřízení a provozování informační linky na KOPIS HZS KVK. Přímo na místě cvičení vše sledovali hasiči z HZS hlavního města Prahy, kteří mají o tento systém zájem.