Začíná šetření životních podmínek českých domácností

Od soboty 6. února do neděle 5. června 2016 se uskuteční pravidelné statistické šetření životních podmínek a příjmů českých domácností. V Karlovarském kraji se bude týkat 260 domácností.statistický úřad malá na web

 Cílem šetření, které probíhá formou osobního rozhovoru respondentů s tazateli ČSÚ, je získat aktuální data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel České republiky. „Výsledky jsou velmi cenným a hojně využívaným zdrojem informací o změnách ve složení domácností a o výši a struktuře jejich příjmů. Ukazují ale i vývoj podílu populace ohrožené chudobou a sociálním vyloučením,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Na národní úrovni se výsledky uplatňují mimo jiné při přípravě nástrojů sociální politiky státu a jsou jedinečným podkladem pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů. Umožňují rovněž mezinárodní srovnání, jelikož do šetření je zapojeno 32 evropských zemí.

„V Karlovarském kraji navštíví tazatelé ČSÚ 260 náhodně vybraných domácností, z toho v okrese Karlovy Vary 103 domácností, v okrese Sokolov 77domácností a v okrese Cheb 80 domácností, uvádí Jaroslava Šenitková, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

 Odborně vyškolení tazatelé budou při oslovení domácnosti předkládat průkaz tazatele společně s občanským průkazem a pověřením nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Oprávněnost návštěvy lze ověřit na telefonu 353 114 512 Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech. O konání tohoto šetření byli předem informováni starostové dotčených měst a obcí a Policie ČR.

ČSÚ důsledně dbá na ochranu zjištěných údajů. Ochrana osobních údajů je zajištěna ve všech fázích šetření. Anonymizované výstupy neumožní identifikaci konkrétní domácnosti či osoby, originály vyplněných dotazníků budou po zpracování skartovány. Všichni zúčastnění pracovníci ČSÚ jsou také ze zákona vázáni mlčenlivostí.