Na odvolání budou mít žáci tři dny od doručení rozhodnutí

Pro řadu deváťáků z Karlovarského kraje bude středa 22. dubna dnem D. Dozvědí se, zda byli přijati na střední školu. Ne všichni se však budou radovat. Co dál? Odvolat se? A v jakém termínu? OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Školy sice výsledky zveřejní už ve středu, nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých žáků bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou. Rozhodnutí bude obsahovat  podrobné odůvodnění toho, proč uchazeč nebyl ke vzdělávání přijat a také poučení o možnosti odvolání, které lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

„Odvolání se podává řediteli příslušné střední školy a musí mít předepsané náležitosti, to znamená, že z něj musí být patrno, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje,“ vysvětlil krajský radní pro oblast školství Edmund Janisch. „Odvolatel, kterým je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování. Odvolání musí být vlastnoručně podepsáno odvolatelem a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí,“ popisoval.

Ředitel školy buď odvolateli vyhoví, nebo v zákonném termínu předá odvolání odvolacímu orgánu, tedy krajskému úřadu, který musí všechna doručená odvolání vyřídit do 30 dnů.

Rodiče ani zletilí žáci by neměli podávat odvolání před doručením rozhodnutí o nepřijetí, v některých případech dokonce před vydáním rozhodnutí střední školou.

„Odvolatel by tak podával odvolání pouze na základě výsledků, které jsou například zveřejněny na internetových stránkách dané školy a vyvěšeny přímo ve škole. V těchto případech odvolatel podává odvolání dříve, než se mohl seznámit s důvody, pro které nebyl ke vzdělávání přijat,“ zdůraznil Edmund Janisch.

Obavy z toho, že odvolatele někdo „předběhne“, jsou zcela zbytečné. Každé odvolání je posouzeno individuálně, přezkoumají se důvody v něm uvedené a na základě toho pak ředitelé školy rozhodnou.