Nedaleko Františkových Lázní došlo k obnově rybniční soustavy nejen pro našeho největšího čolka

Obnova rybniční soustavy nejen pro našeho největšího čolka. Ve čtvrtek 1. října od 10 hodin v přírodní rezervaci U Sedmi rybníků uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les terénní seminář. Došlo také na slavnostní představení obnovené významné rybniční soustavy mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou.

Velký Vydýmač – Foto: J.Rolková

“Jde o jeden z nejrozsáhlejších realizovaných projektů na podporu a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů rybníků v Karlovarském kraji vůbec,” říká ředitel Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček a vysvětluje: “Byla obnovena soustava čtyř stávajících zazemňujích se rybníků a jednoho několik let vypuštěného a také opravena dvě průtočná zařízení mezi jednotlivými rybníky. Navíc bylo nutné ještě zpevnit přístupové cesty a zhotovit vstupy k některým prakticky již nezpřístupněným rybníkům. Takže, ač chráněné území nese název U Sedmi rybníků, reálně je těch rybníků jen pět.”

“Uskutečnění tohoto velkého projektu předcházela naše mnoholetá snaha a cílená příprava podkladů pro zisk nemalých finančních prostředků k revitalizaci lokality. V květnu 2019 byla konečně zahájena „Revitalizace PR U Sedmi rybníků“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 k zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území. Práce byly dokončeny v létě roku 2020,” přibližuje situaci Miloš Holub, garant projektu a zároveň zástupce Správy CHKO Slavkovský les a předseda odborné skupiny pro rybí přechody v ČR. Holub dále dodává: “Výdaje projektu čerpané z Evropského fondu pro regionální rozvoj činily zhruba 21,3 miliónu korun.” Evropské dotace do tohoto chráněného území, které je zařazeno rovněž mezi evropsky významné lokality, podpořili zachování domova pro našeho největšího “vodního draka” čolka velkého.

Terénní exkurze – Foto: J.Rolková

V 19. století zde bylo opravdu vybudováno sedm rybníků pospojovaných kanály. Na dvou zaniklých jsou v současnosti cenné mokřady. Lokalita je chráněna jako přírodní rezervace a zahrnuje pět rybníků (Hliněný, Prostřední, Prázdný, Velký Vydýmač a Malý Vydýmač) v údolí Vonšovského potoka mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou. O samotnou přírodní rezervaci nyní pečuje Krajský úřad Karlovarského kraje. Zdejšímu území hrozilo před revitalizací významné snížení biologické rozmanitosti z důvodu degradace přírodních stanovišť a zarůstání volných vodních ploch, což je fatální zejména s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů vázaných na vodní prostředí. Jde kupříkladu o vzácné vodní ptactvo jako potápka malá či kopřivka obecná, nebo o celou řadu obojživelníků jako trojice čolků horský, obecný i velký, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, rosnička zelená, skokani krátkonohý, ostronosý a zelený. Roste zde také chráněná květena, z níž lze jmenovat vachtu trojlistou, prstnatec májový nebo klikvu bahenní.

Ačkoliv ráno bylo typicky podzimně mlhavé, tak to téměř 40 účastníků terénního semináře s průvodcem Milošem Holubem neodradilo. Odměnou jim bylo zářící slunce nad hladinami rybníků v poledním čase. Na začátku akce zástupci Správy CHKO poděkovali všem partnerům a vlastníkům sousedních pozemků, bez jejichž vstřícnosti by se realizace obnovy celé rybniční soustavy nemohla vůbec uskutečnit. Pro mnohé účastníky bylo překvapením to, že stále lze i takto na podzim najít ve vodě mnoho aktivních živáčků. Dnešní odchyty z živochytných pastí ukázali jak vodní brouky, malé skokany, pulce a larvy vážek, tak samozřejmě drobné rybky.

“Populace místních obojživelníků zareagovaly na obnovu životního prostoru prakticky okamžitě. Pozitivní zpětnou vazbou nám je pravidelně prováděný monitoring těchto vodních živočichů. Co nás nejvíce těší je, že dokonce i čolek velký hned v roce 2020 nově vytvořené vodní plochy osídlil,” podotýká Miloš Holub a doplňuje: “Pokud na lokalitu přijdete za slunečného dne, přivítá vás množství pestrobarevných vážek a dalšího roztodivného vodního hmyzu v čele se silně ohroženou vážkou jasnoskvrnnou.” Specifika těchto rybníků pro vznik různých přírodních stanovišť a podporu druhové rozmanitosti jsou například ponechané pařezy pokácených stromů přímo ve vodní ploše, široké a mělké litorální pásmo s vodní vegetací, hromady větví u okrajů rybníků apod. “Rybníky v přírodní rezervaci budou jen extenzivně obhospodařované, tak aby sloužily jako životní prostor právě pro nejohroženější druhy vázané na vodu a mokřady,” připomíná Jindřich Horáček.